Nejnovější články

Kázání 17. 5. 2020 – Areopag

Sk 17, 22-31
1Pt 3, 13-22
ev. Jn 14, 15-21

Pavel se na Areopagu v Aténách postaví doprostřed shromáždění, aby přítomným lidem zvěstoval Vzkříšeného Krista. Každý známe ten příběh, ve kterém obdivujeme Pavlovu srdnatost, se kterou se nebál vystoupit i na tak problematické půdě, jakým byla náboženským synkretismem prosáklá aténská, potažmo římská společnost. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – květen 2020

Kázání 3.5.2020 – Já jsem dveře

Sk 2, 42-47
1Pt 2, 19-25
ev. Jn 10, 1-10

Ježíš v Janově evangeliu hovoří sám o sobě v sedmi tzv. „sebezjevitelských“ slovech. Pokaždé jsou uvozena výrokem „já jsem“, na který navazuje předmětný popis. (Celý příspěvek…)

Záznam bohoslužby se songy 26.4.2020

https://www.youtube.com/watch?v=eYjXlGI4E50&feature=youtu.be

Konáme bohoslužby pro veřejnost!

Od neděle 26. 4. se v Husově sboru konají bohoslužby pro veřejnost za dodržení těchto pravidel:

 1. Bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob, včetně duchovních.
 2. V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru, modlitebně apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti.
 3. Účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce.
 4. Účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí svátosti večeře Páně.
 5. V rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje, podání ruky a obdobné úkony spojené s fyzickým dotykem.
 6. Duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním večeře Páně a po něm.
 7. Délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje.
 8. Bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.).
 9. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor.
 10. Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty.
 11. Kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.
 12. Za bohoslužbu se v CČSH považují také pobožnosti, modlitební setkání a meditace.
 13. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný místní farář nebo bohoslužbou pověřený duchovní.

 

Kázání 26.4.2020 – Šli cestou, šli sami…

Sk 2, 14a.36-41
1Pt 1, 17-23
ev. Lk 24, 13-35

Byly to letos zvláštní velikonoce! Jiné, nikdy dřív takto neprožívané. Velikonoce, které jsme dostali za domácí úkol. (Celý příspěvek…)

Bohoslužba se zpěvy z Taizé 19.4.2020

https://youtu.be/vMmALd2Y7K4

Kázání 19.4.2020 – Vlož svou ruku…

Sk 2, 14a.22-32
1Pt 1, 3-9
ev. Jn 20, 19-31

Učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi – výstižný obraz křesťanstva, které ačkoliv prožilo setkání s Pánem, závod mezi Petrem a Janem, ve kterém soupeřili, kdo bude první u Ježíšova hrobu, dál podléhá strachu, dokonce tak velikému, že za sebou zavírá dveře. (Celý příspěvek…)

Záznam kázání na Hod Boží velikonoční 12.4.2020

https://youtu.be/lLSkoV3PViA

Kázání 12.4.2020 – Co je nového?

Sk 10, 34-43
Kol 3, 1-4
ev. Jn 20, 1-18

Na otázku: „Co je u vás nového?“ jsem se naučil podle vzoru jednoho z mých evangelických bratří ve víře odpovídat: „Kristus vstal z mrtvých.“ Používám tu odpověď už po léta a dosud mě nepřestalo bavit pozorovat reakce lidí na tak svéráznou odpověď. (Celý příspěvek…)