Nejnovější články

Pozdravení pokoje – sněmovní návrh

My, věřící Náboženské obce Církve československé husitské v Praze Vršovicích, kteří jsme se sešli na Výročním shromáždění, konaném v našem sboru v neděli 6. dubna 2003 za přítomnosti pražského biskupa Karla Bicana, zastoupení Radou starších této Náboženské obce, předkládáme své církvi a příslušným sněmovním orgánům toto

usnesení (Celý příspěvek…)

Rozhovor s Mgr. Danou Krausovou, dipl. um.

margin-right: 5px; margin-bottom: 5px;Rozhovor s pastorační asistentkou při Náboženské obci CČSH v Praze Vršovicích Mgr. Danou Krausovou, dipl. um. (Celý příspěvek…)

O kmeni a ratolestech

Ž 44,2-5
1J 4,7-21
ev. J 15,1-8

B+S,

biblický obraz vinné révy je vždy dáván do souvislosti s požehnáním. Úrodná vinice je místem, na kterém člověk může okoušet z bohatství Hospodinových darů a jeho přízně. Plody vinné révy jsou znameními Boží přízně i starostlivé péče, kterou má Bůh o svůj lid. Není to jenom příslovečná láska k vínu, která je příznačná od dob starověku až do dnešních dnů snad pro všechny blízkovýchodní národy, ale i přesvědčení, že vinice se svými plody pomáhá člověku přežít, tiší jeho žízeň a je i hrází před postupující pouští. Proto je tolikrát tento obraz v bibli používán. (Celý příspěvek…)

Zápis ze schůze Rady starších 13. května 2003

Přítomni: Zd. Blahna, K. Kopčilová, R. Mimra, B. Marková, M. Svoboda, D. Frýdl, D. Krausová, Vl. John; hosté: Ing. Zd. Rodová, Kr. Spirit (Celý příspěvek…)

Dobrý pastýř

Ez 34,11-12
1J 3,16-24
ev. J 10,11-18

B+S,

Ježíšovo slovo o dobrém pastýři je pro církev mimořádně důležitým textem. Právě na základě něho církev odvozuje poslání tzv. pastýřského úřadu. V dnešních časech už nejsou biblické atributy pastýřů, ovcí, pastvin, ovčince, ad. natolik sdělné, aby byly pro každého srozumitelné, jak tomu bylo v dobách minulých. Kolikrát za svůj život potkáme skutečného pastýře? I ta stáda ovcí jsou pro nás čím dál větší vzácností. Přitom to bylo právě pastevectví, které dokázalo rozhýbat dějiny tohoto světa způsobem do té doby nevídaným. (Celý příspěvek…)

O odpuštění

Gn 50, 15-21
Ř 14, 1-12
ev. Mt 18, 21-35

B+S,

umění odpustit druhému patří mezi zatěžkávací zkoušky křesťanské víry. Tyto zkoušky podstupujeme takřka denně a každý z nás jimi prochází s odlišnými výsledky. Někdo jen mávne rukou nad příkořím, kterého se mu dostalo, odpustí a rychle zapomene. Jiný v sobě dlouho potlačuje zlobu, nenávist a zášť. Odpuštění a smíření je potom tím posledním, co bychom od něho mohli čekat. Jiní na to jdou ještě jinak – a je jich drtivá většina : řeknou, že odpustili, ale vzápětí dodají, že zapomenout nemohou. A přitom Ježíšovo stanovisko v této otázce je naprosto jasné a striktní : odpouštějte, stejně jako Bůh odpustil vám. V podobenství Ježíš rozvádí to, co je řečeno na jiném místě evangelia : Druhým se snažte měřit takovou měrou, jakou chcete, aby bylo naměřeno vám. (Celý příspěvek…)

Můj Pán a můj Bůh

Iz 48,16-18
1J 1,1-2,2
ev. J 20,19-31

B+S,

zjevování vzkříšeného Krista učedníkům patří k samotnému vrcholu evangelní zvěsti. Víc už nemůže být řečeno, větší událost nemůže být popsána. Učedníci v opětovném setkání s Ježíšem nalézají svojí ztracenou víru v něho, církev, která z jejich společenství povstala, žije od té doby v neustálém radostném vědomí, že její vzkříšený Pán zůstává uprostřed svého věřícího lidu. (Celý příspěvek…)

Anketa

Součástí Vršovického Hlasatele 1/03 byla i anketa, pomocí které jsme se snažili zjistit reakce věřících na některé změny v liturgické, ale i organizační praxi sboru. Zde předkládáme výsledky ankety, se kterými byli seznámeni účastníci Výročního shromáždění. (Celý příspěvek…)

Vzkříšení

Ž 118,16-24
1K 15,1-11
ev. J 20,1-18

B+S,

v tradiční detektivní literatuře dřívější doby platívalo jedno klišé, které dokázalo přežívat s nebývalou vytrvalostí: vrahem byl zahradník! Nechci Janovu evangeliu podsouvat žádný z aspektů detektivní literatury – žánrově je někde úplně jinde, přesto mě nepřestává fascinovat ta kratičká zmínka o setkání Marie Magdalské se Vzkříšeným Kristem, o kterém si myslí, že je to zahradník. V kontextu evangelia se jedná o zcela okrajovou záležitost, přesto do události Vzkříšení vnáší zcela nový a nečekaný rozměr! Co je to za zvláštní moc, která ze zahradníků, ale také z poutníků do Emauz a mnoha jiných podobně tajuplných biblických postav, činí Vzkříšeného Krista? (Celý příspěvek…)

Zápis ze schůze Rady starších 16. dubna 2003

Přítomni: br. Frýdl, ses. Kopčilová, br. Svoboda, br. Blahna, br. Čáp, ses. Marková; hosté: br. Balek, ses. Peichlová (Celý příspěvek…)