Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Boháč a Lazar

Am 6, 4-7 1Tm 6, 6-12 ev. Lk 6, 16-19-31 B+S, podobenství o boháči a Lazarovi, ačkoliv hovoří o nebi a pekle, si neklade za cíl vypsat, jakým způsobem se bude odehrávat naše další existence v těchto dvou eventualitách. Vykladači tohoto podobenství příliš často dělají chybu právě v tom, že svojí pozornost upírají výhradně na [...]

Číst celý článek »

Spoutání satanem

Iz 58, 13-14 Žd 12, 22-29 ev. Lk 13, 10-17 B+S, jenom za několik málo dní si budeme připomínat třetí výročí tragických událostí teroristického útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku. Brutalita tehdejšího útoku vyrazila dech doslova celému civilizovanému světu, který v něm již tehdy začal hledat znamení přicházejícího apokalyptického věku.

Číst celý článek »

Následování Krista

2Kr 19,19-21 Ga 5, 16-25 ev. Lk 9,57-62 B+S, hlavním motivem biblického textu ze závěru deváté kapitoly Lukášova evangelia je téma následování. Podle tradice postupně za Ježíšem přišli tři lidé, kteří mu sdělili své rozhodnutí následovat ho. Obecně se má za to, že všichni byli odmítnuti, ačkoliv o tom evangelista nevypovídá ani slovo.

Číst celý článek »

O misii

Ž 68,17-21 Sk 16,8-15 ev. J 14,21-31 B+S, v předvečer svatodušních svátků by měla církev znovu promýšlet svoje povolání k misii. Právě ta je jejím prvořadým úkolem a můžeme jí označit i za jediný důvod pro její setrvání v čase následujícím po Kristově vzkříšení.

Číst celý článek »

Ježíš je náš Pán

Ž 148 Sk 11,1-18 ev.Jn 13,31-36 B+S, Janem popisovaná scéna Ježíšova rozhovoru s učedníky se odehrála krátce po skončení poslední večeře, jejíž součástí bylo podle čtvrtého evangelisty i umývání nohou. Jidáš v tu chvíli již večeřadlo opustil a odešel, aby Ježíše zradil.

Číst celý článek »

Svatební kázání: Martina Kvěchová a Kryštof Spirit

1K 13,1.4-7.13 Fp 2, 2-5 B+S, Milá Martino, milý Kryštofe, v souvislosti s věcí, kterou se chystáte učinit a kvůli které jste přišli do tohoto kostela, mi přišlo na mysl jedno cizí slovo: adheze. Do češtiny se dá přeložit jako „přilnavost“. Stupeň adheze vypovídá o tom, jak dané věci drží při sobě.

Číst celý článek »

Setkání se Vzkříšeným

Ž 118, 14-19 Zj 1,1-9 ev. Jn 21, 1-14 B+S, slovy těžko vyjádřitelná skutečnost setkávání učedníků se vzkříšeným Kristem je v samotném závěru Janova evangelia popsána ještě jednou, opět jinak, nežli tomu bylo v předchozích případech a zase zcela jedinečně.

Číst celý článek »

Vjezd do Jeruzaléma

Za 9, 9-10 Ž 118, 14-27 ev. Lk 19,28-48 B+S, mezi příběhem o Ježíšově slavném vjezdu do Jeruzaléma na oslátku a Lukášovou zprávou o podivuhodném Ježíšově narození můžeme najít zvláštní provázanost.

Číst celý článek »

Blahoslavenství a běda

Jr 17,5-10 1K 15,15-20 ev. LK 6,17-26 B+S, Lukášova obdoba matoušovské tradice o Ježíšově horském kázání přináší jedinečné svědectví o protikladech, které Ježíš postavil ke svým blahoslavenstvím. Je to právě evangelista Lukáš, který neopomněl zdůraznit, že lidský život se v duchovním úhlu pohledu odehrává mezi dvěma polaritami.

Číst celý článek »

Rybáři lidí

Iz 6,1-8 1K 15,1-11 ev. Lk 5,1-11 B+S, představa, že bych byl rybářem mi nikdy nebyla blízká. Na rybaření – alespoň v českých podmínkách, jsem vždy nahlížel jako na zálibu, kde hlavní náplní je čekání.

Číst celý článek »