Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Vjezd do Jeruzaléma

Za 9, 9-10 Ž 118, 14-27 ev. Lk 19,28-48 B+S, mezi příběhem o Ježíšově slavném vjezdu do Jeruzaléma na oslátku a Lukášovou zprávou o podivuhodném Ježíšově narození můžeme najít zvláštní provázanost.

Číst celý článek »

Blahoslavenství a běda

Jr 17,5-10 1K 15,15-20 ev. LK 6,17-26 B+S, Lukášova obdoba matoušovské tradice o Ježíšově horském kázání přináší jedinečné svědectví o protikladech, které Ježíš postavil ke svým blahoslavenstvím. Je to právě evangelista Lukáš, který neopomněl zdůraznit, že lidský život se v duchovním úhlu pohledu odehrává mezi dvěma polaritami.

Číst celý článek »

Rybáři lidí

Iz 6,1-8 1K 15,1-11 ev. Lk 5,1-11 B+S, představa, že bych byl rybářem mi nikdy nebyla blízká. Na rybaření – alespoň v českých podmínkách, jsem vždy nahlížel jako na zálibu, kde hlavní náplní je čekání.

Číst celý článek »

Laskavé slovo je mocné

Jr 1,4-8 1K 13,1-7 ev. Lk 4,31-44 B+S, jedním z charakteristických znaků naší současnosti je život v neustálém poklusu. Přestože je nám díky úrovni medicínského i společenského poznání dopřáno žít své životy mnohem déle, nežli tomu bylo u našich předků, je náš delší život vyplňován celou řadou faktorů, které ti, co tu byli před námi, [...]

Číst celý článek »

Duchovní dary

Iz 62,1-5 1K 12,1-11 ev. 2, 1-11 B+S, apoštolské slovo z dvanácté kapitoly prvního listu do Korintu nás upomíná na důležitý rozměr života z víry, který má širší souvislost s životem v církvi: apoštol Pavel hovoří o tzv. charismatech – duchovních darech, které ze své milosti dává Bůh věřícímu lidu.

Číst celý článek »

Křest

Iz 43,1-7 Sk 8,14-17 ev. Lk 3,21-22 B+S, křest stojí na počátku každého uvědomělého a veřejně dávaného najevo života z víry v Krista. Tímto jedinečným duchovním aktem jsme vyčleňováni z tohoto světa, abychom byli přeneseni do království Božího Syna.

Číst celý článek »

Máří Magdaléna!

Ž 78,3-7 Ř 1,16-17 ev. Mk 14,3-9 B+S, přiznám se, že už mě ten Ježíšek moc nebaví. Jako dítě jsem ho měl docela rád.

Číst celý článek »

Advent je tu!

Mal 3,1-4 Fp 1,3-11 ev. Lk 3,1-14 B+S, jako byl Jonáš kdysi dávno posílán Hospodinem do Ninive tak, že se k němu stalo Boží slovo, stejně byl Bohem vybrán další z jeho proroků Jan Křtitel. I k němu se Boží slovo přihodilo – stalo se skutečností.

Číst celý článek »

Prostředník Nové smlouvy

Jon 1,1-3 Žd 9,11-15 ev. Mk 12,35-37 B+S, vstupní biblické čtení ze starozákonní knihy proroka Jonáše jsem vybral za základ kazatelské zvěsti této neděle záměrně. Dnešní neděle uzavírá kazatelský cyklus církevního roku na jehož konci stojíme, ale je také nedělí křestní: malý Jonáš dnes přijme svátost křestního obmytí.

Číst celý článek »

Pane, ať vidíme!

Jr 30,17-19 Žd 7,23-28 ev. Mk 10,46-52 B+S, slepý žebrák Bartimaios sedával každý den u jerišské brány. Neviděl a proto přicházel pravidelně na místo, kde by byl dobře vidět. Každý z kolemjdoucích si ho musel všimnout, každému, byť na malý okamžik, se musela do mysli otisknout vzpomínka na slepého muže.

Číst celý článek »