Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Svatební kázání: Martina Kvěchová a Kryštof Spirit

1K 13,1.4-7.13 Fp 2, 2-5 B+S, Milá Martino, milý Kryštofe, v souvislosti s věcí, kterou se chystáte učinit a kvůli které jste přišli do tohoto kostela, mi přišlo na mysl jedno cizí slovo: adheze. Do češtiny se dá přeložit jako „přilnavost“. Stupeň adheze vypovídá o tom, jak dané věci drží při sobě.

Číst celý článek »

Setkání se Vzkříšeným

Ž 118, 14-19 Zj 1,1-9 ev. Jn 21, 1-14 B+S, slovy těžko vyjádřitelná skutečnost setkávání učedníků se vzkříšeným Kristem je v samotném závěru Janova evangelia popsána ještě jednou, opět jinak, nežli tomu bylo v předchozích případech a zase zcela jedinečně.

Číst celý článek »

Vjezd do Jeruzaléma

Za 9, 9-10 Ž 118, 14-27 ev. Lk 19,28-48 B+S, mezi příběhem o Ježíšově slavném vjezdu do Jeruzaléma na oslátku a Lukášovou zprávou o podivuhodném Ježíšově narození můžeme najít zvláštní provázanost.

Číst celý článek »

Blahoslavenství a běda

Jr 17,5-10 1K 15,15-20 ev. LK 6,17-26 B+S, Lukášova obdoba matoušovské tradice o Ježíšově horském kázání přináší jedinečné svědectví o protikladech, které Ježíš postavil ke svým blahoslavenstvím. Je to právě evangelista Lukáš, který neopomněl zdůraznit, že lidský život se v duchovním úhlu pohledu odehrává mezi dvěma polaritami.

Číst celý článek »

Rybáři lidí

Iz 6,1-8 1K 15,1-11 ev. Lk 5,1-11 B+S, představa, že bych byl rybářem mi nikdy nebyla blízká. Na rybaření – alespoň v českých podmínkách, jsem vždy nahlížel jako na zálibu, kde hlavní náplní je čekání.

Číst celý článek »

Laskavé slovo je mocné

Jr 1,4-8 1K 13,1-7 ev. Lk 4,31-44 B+S, jedním z charakteristických znaků naší současnosti je život v neustálém poklusu. Přestože je nám díky úrovni medicínského i společenského poznání dopřáno žít své životy mnohem déle, nežli tomu bylo u našich předků, je náš delší život vyplňován celou řadou faktorů, které ti, co tu byli před námi, [...]

Číst celý článek »

Duchovní dary

Iz 62,1-5 1K 12,1-11 ev. 2, 1-11 B+S, apoštolské slovo z dvanácté kapitoly prvního listu do Korintu nás upomíná na důležitý rozměr života z víry, který má širší souvislost s životem v církvi: apoštol Pavel hovoří o tzv. charismatech – duchovních darech, které ze své milosti dává Bůh věřícímu lidu.

Číst celý článek »

Křest

Iz 43,1-7 Sk 8,14-17 ev. Lk 3,21-22 B+S, křest stojí na počátku každého uvědomělého a veřejně dávaného najevo života z víry v Krista. Tímto jedinečným duchovním aktem jsme vyčleňováni z tohoto světa, abychom byli přeneseni do království Božího Syna.

Číst celý článek »

Máří Magdaléna!

Ž 78,3-7 Ř 1,16-17 ev. Mk 14,3-9 B+S, přiznám se, že už mě ten Ježíšek moc nebaví. Jako dítě jsem ho měl docela rád.

Číst celý článek »

Advent je tu!

Mal 3,1-4 Fp 1,3-11 ev. Lk 3,1-14 B+S, jako byl Jonáš kdysi dávno posílán Hospodinem do Ninive tak, že se k němu stalo Boží slovo, stejně byl Bohem vybrán další z jeho proroků Jan Křtitel. I k němu se Boží slovo přihodilo – stalo se skutečností.

Číst celý článek »