Archiv příspěvků v kategorii ‘Kázání’

Pravý odpočinek

Dt 5,12-15 2K 4,5-12 ev. Mk 2,23-3,6 B+S, význam odpočinku pro zdraví člověka je dnes již přesvědčivě dokázán. Aby byl člověk psychicky i fyzicky v pořádku, aby se pro něho život nestal jedním velkým, těžkým břemenem, jehož tíži ani nemůže unést, musí se naučit správně odpočívat. Pokud je člověk dlouhodobě, budˇ z vůle vlastní, anebo donucen vnějšími [...]

Číst celý článek »

Kázání o Nikodémovi

Iz 6,5-9 Ř 8,12-17 ev. Jn 3,1-17 B+S, symbolika, kterou tak často používá evangelista Jan, prostupuje i jeho líčením setkání Nikodéma – člena židovské rady s Ježíšem. Místo setkání zůstává neznámé, co však evangelista považuje za důležité a sděluje nám, je skutečnost, že toto konspirativní setkání proběhlo pod rouškou tmy – v noci. Nejedná se však o [...]

Číst celý článek »

Duch svatý

Da 10,15-19 Sk 2,1-21 ev. J 15,26-16,15 B+S, rok co rok v den svatodušních svátků musím přemýšlet o tom, proč právě toto – třetí nejvýznamnější zastavení v běhu církevního roku, musí – alespoň v řadách husitské církve, čelit tak zoufalému nezájmu věřícího lidu. Vzpomínám na jednu ze svých svatodušních bohoslužeb, kterou jsem sloužil pro dva [...]

Číst celý článek »

Mistr Jan ve světě Matrixu

Ž 31, 14-21 2Te 2,1-17 ev. J 18, 37-38 B+S, červenec je nerozlučně spjat s památkou velikého mučedníka Pravdy, Mistra Jana Husa. Jaká to vlastně pravda hořela tam na kostnické hranici? Ve jménu jaké pravdy vedl Mistr Jan svůj duchovní zápas?

Číst celý článek »

O přátelství

Iz 44,1-5 1J5,1-6 ev. J 15,12-17 B+S, kvalitu člověka můžeme mimo jiné poznávat také podle toho, jaké lidi si vybírá za své přátele. Těch skutečných přátel máme poskrovnu. O to více nás samotné potom vztahy přátelské ovlivňují a utvářejí. Častou starostí rodičů dospívajících dětí je, aby si nenašli jejich potomci špatné kamarády, jejichž působením by [...]

Číst celý článek »

O kmeni a ratolestech

Ž 44,2-5 1J 4,7-21 ev. J 15,1-8 B+S, biblický obraz vinné révy je vždy dáván do souvislosti s požehnáním. Úrodná vinice je místem, na kterém člověk může okoušet z bohatství Hospodinových darů a jeho přízně. Plody vinné révy jsou znameními Boží přízně i starostlivé péče, kterou má Bůh o svůj lid. Není to jenom příslovečná [...]

Číst celý článek »

Dobrý pastýř

Ez 34,11-12 1J 3,16-24 ev. J 10,11-18 B+S, Ježíšovo slovo o dobrém pastýři je pro církev mimořádně důležitým textem. Právě na základě něho církev odvozuje poslání tzv. pastýřského úřadu. V dnešních časech už nejsou biblické atributy pastýřů, ovcí, pastvin, ovčince, ad. natolik sdělné, aby byly pro každého srozumitelné, jak tomu bylo v dobách minulých. Kolikrát [...]

Číst celý článek »

O odpuštění

Gn 50, 15-21 Ř 14, 1-12 ev. Mt 18, 21-35 B+S, umění odpustit druhému patří mezi zatěžkávací zkoušky křesťanské víry. Tyto zkoušky podstupujeme takřka denně a každý z nás jimi prochází s odlišnými výsledky. Někdo jen mávne rukou nad příkořím, kterého se mu dostalo, odpustí a rychle zapomene. Jiný v sobě dlouho potlačuje zlobu, nenávist [...]

Číst celý článek »

Můj Pán a můj Bůh

Iz 48,16-18 1J 1,1-2,2 ev. J 20,19-31 B+S, zjevování vzkříšeného Krista učedníkům patří k samotnému vrcholu evangelní zvěsti. Víc už nemůže být řečeno, větší událost nemůže být popsána. Učedníci v opětovném setkání s Ježíšem nalézají svojí ztracenou víru v něho, církev, která z jejich společenství povstala, žije od té doby v neustálém radostném vědomí, že [...]

Číst celý článek »

Vzkříšení

Ž 118,16-24 1K 15,1-11 ev. J 20,1-18 B+S, v tradiční detektivní literatuře dřívější doby platívalo jedno klišé, které dokázalo přežívat s nebývalou vytrvalostí: vrahem byl zahradník! Nechci Janovu evangeliu podsouvat žádný z aspektů detektivní literatury – žánrově je někde úplně jinde, přesto mě nepřestává fascinovat ta kratičká zmínka o setkání Marie Magdalské se Vzkříšeným Kristem, [...]

Číst celý článek »