Zápis ze schůze Rady starších konané dne 17. 2. 2006

Účast (dle presenční listiny): D. Frýdl, K. Kopčilová, H. Lukešová, M. Pražáková,B. Marková, D. Čáp, O. Kulhavý

Hosté: F. Dlabač, J. Ira, J. Kočová, M. Svoboda, Z. Volfová, A. Vymětal

Po zahájení schůze zazpívána píseň č.29, úvodní modlitbu přednesl bratr farář Frýdl.

RS neodsouhlasila zápis ze svého posledního jednání, které proběhlo dne 20. 1. 2006. Důvodem nepřijetí jsou nepřesné a zavádějící formulace v odstavci týkajícím se využití divadelních prostor lidmi sdruženými kolem pana O. Krutského.  Příslušný odstavec zápisu upraví Ondřej Kulhavý.

Bratr Svoboda nepředložil zprávy matriční, jednatelskou, farního úřadu ani sborové služby a to z důvodu pracovního vytížení. Příslušné zprávy vypracuje a předloží dodatečně.

RS znovu posoudila návrh sdružení Anonymních alkoholiků, tlumočenou O. Kulhavým, aby měsíční nájem za užívání multifunkční místnosti činil 350Kč namísto RS navrhovaných 500Kč. Členové RS většinou hlasů (pěti) tuto žádost zamítli (dva se zdrželi hlasování). Pro sdružení Anonymních alkoholiků je měsíční nájem ve výši 500Kč nepřijatelný a tak tímto zamítnutím návrhu o snížení nájmu ztrácí o multifunkční místnost zájem.

Pracovník farní kanceláře bratr Svoboda byl RS pověřen vedením agendy spojené s půjčováním předplacených křesťanských časopisů. Výpůjční doba bude týdenní.

Sestra Lukešová vysvětlila členům RS závažnost důvodů, kvůli kterým se nemohla zúčastňovat schůzí. Protože se její situace nezlepšuje, zvažuje rezignaci na svůj post v RS.

RS nesouhlasí s uskladněním pěti plynových bomb v prostorách divadla Husova sboru a ukládá jejich majitelům manželům Krutským, aby je do 24. 2. 2006 z divadla odstranili. Ohledně zbývajících uložených věcí bude dne 24. 2. 2006 mezi NO a manželi Krutskými (či jedním z nich) sepsána smlouva o pronájmu prostor za účelem uskladnění předmětů. Tato smlouva bude na dobu neurčitou s možností okamžité výpovědi.

Členové RS se na svém zasedání sešli s navrhovateli záměru na využití divadelních prostor, p. Dlabačem, Irou, Vymětalem a sl. Kočovou a Volfovou. Členové RS posoudili navrhovateli vypracované a předložené návrhy: stanovy občanského sdružení, programová koncepce a ekonomická rozvaha. Obě strany diskutovaly o tom, co je pro RS nepřijatelné z hlediska programové koncepce (obsah časopisu Rozvědčík a z něj vyplývající ideové zaměření jeho tvůrců, antroposofistický charakter některých navrhovaných akcí, předpokládaná přílišná hlučnost některých hudebních produkcí atd.), z hlediska navrhované délky a navrhované podoby nájemní smlouvy či podobného smluvního vztahu a z hlediska ekonomické rozvahy (smluvní vztah na sedm let je pro RS z hlediska časového nepřijatelný. RS navrhuje, aby smluvní vztah upravoval jednotlivé etapy využití divadla a investic do něj). Obě strany se dohodly na následujícím:

obě strany si nechají do jednoho měsíce vypracovat právní rozbor vycházející z představ té které strany.

navrhovatelé záměru na využití divadelních prostor vypracují do jednoho měsíce návrh smluv na první a následné etapy. V těchto návrzích smluv budou zahrnuty podmínky, za kterých jsou navrhovatelé ochotni investovat částku ve výši 246 000Kč.

RS vypracuje do měsíce seznam nepřijatelných témat pro využití divadelních prostor

Obě strany se setkají k dalším jednáním na příští schůzi RS.

RS odsouhlasila zrušení plynové přípojky pro služební byt č. 2 a zakoupení nového elektrického sporáku.

Příští schůze RS proběhne 24. 3. 2006 od 16.30 hodin.

Zapsal: O. Kulhavý

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.