Zápis ze schůze Rady starších konané dne 17. 3. 2006

Účast (dle presenční listiny): D. Frýdl, K. Kopčilová, D. Krausová, B. Marková,B. Pražáková, D. Čáp, J.M.Kubín, O. Kulhavý

Hosté: Š. Krutská, M. Vymětal, M. Svoboda

Po zahájení schůze zazpívána píseň č. 238 a 291, úvodní modlitbu přednesl bratr farář Frýdl.

RS odsouhlasila zápis ze svého posledního jednání, které proběhlo dne 17. 2. 2006. Dále RS odsouhlasila přijetí upravených odstavců týkajících se divadelních prostor v zápisu z jednání ze dne 20. 1. 2006.

Bratr Svoboda předložil zprávy matriční, jednatelskou, farního úřadu a sborové služby.

Bratr farář Frýdl informoval členy RS o výsledku právních konzultací ve věci případného smluvního vztahu mezi náboženskou obcí a tvůrčí skupinou sdruženou kolem p. Krutského ohledně využití divadelních prostor. Z konzultací vyplývá, že investice do rekonstrukce divadla ve výši 246 000Kč tvůrčí skupinou p. Krutského je právně neřešitelná, neboť tento způsob neošetřuje žádná forma právní dohody bez vyloučení případných rizik. Bez nájemní smlouvy nelze následně uzavřít jiný nájemní vztah ( a nájemní smlouvu chtějí obě strany vyloučit). Následně bratr farář Frýdl navrhl, aby investorem rekonstrukce divadla a jeho provozovatelem byla sama vršovická náboženská obec. V této souvislosti finanční referent bratr Kubín seznámil členy RS o možnosti úvěru na rekonstrukci u G.E.Money Bank ve výši 1 000 000Kč a o podmínkách úvěru (úvěr na 2-3 roky, úrok přes 100 000Kč). Tento úvěr by bylo možné si vzít až v příštím rozpočtovém období, neboť návrh rozpočtu náboženské obce pro letošní rok je již připraven pro jeho schválení na výročním shromáždění. Bude potřeba nechat vypracovat projektovou dokumentaci a studii na vyčíslení výše investic. V následné diskuzi o rekonstrukci divadla se RS shodla na názoru, že rekonstrukce by měla komplexně zahrnout všechny divadelní prostory a měla by být prováděna v po sobě navazujících etapách. Prostor by měl být rekonstruován se zřetelem k jeho variabilitě. Za oblasti náplně provozu divadla si RS vytyčila tyto okruhy: muzejní expozice, přednášková činnost, komponované pořady, mateřské centrum, kursy (zpěvu, keramiky, jazyků, tance, cvičení, poradenská činnost,…), výstavy, chráněné dílny, workshopy, koncertní produkce jiné než duchovní hudby, školní besídky a akademie, divadelní produkce (loutkové a činoherní divadlo), společenské večery (pro seniory apod.), filmové produkce (filmový klub).

Na jednání se dostavili zástupci tvůrčí skupiny sdružené okolo p. Krutského. RS jim předložila společně vypracovaný seznam nevyhovujících témat činností (seznam je přílohou tohoto zápisu). Zástupci tvůrčí skupiny seznámili členy RS se svojí  představou prvních etap rekonstrukce a provozu divadla: prvních deset měsíců by mělo být věnováno rekonstrukčním pracím, poté by měl být zahájen provoz divadla (jednou týdně by zde měly být provozována činoherní  a loutková představení, workshopy a hudební produkce, dvakrát týdně by zde měla své aktivity Akademie sociálních umění a dvakrát až třikrát týdně by zde měl být program pro matky s dětmi). Za tím účelem zástupci tvůrčí skupiny předložili  návrh nájemní smlouvy. Bylo jim ovšem sděleno, že tento návrh smluvního vztahu jeho případná jiná podoba je na základě právních konzultací neakceptovatelný (z důvodů uvedených výše v tomto zápisu). Navíc by tento předložený návrh nájemní smlouvy nepřijala Diecézní rada. Proto RS sdělila zástupcům tvůrčí skupiny své rozhodnutí: zprošťuje je investic do divadla, protože sama náboženská obec hodlá být investorem a provozovatelem divadla; zve je ovšem k vzájemné spolupráci a očekává , že divadelní prostor na základě vkladu svého tvůrčího potencionálu oživí. RS je schopna do divadla investovat až od ledna 2007, do té doby je ale možné celý projekt důkladně  připravit včetně programové skladby. Za tím účelem povedou obě strany dialog a budou se vzájemně upozorňovat na své kulturní akce.

Členové RS projednali návrhy svých kandidátů na úřad pražského biskupa a patriarchy CČSH v prvním kole volby na vikariátním shromáždění konaném dne 18. 3. 2006.

Členové RS se věnovali přípravě programu výročního shromáždění, které proběhne v neděli 26. 3. 2006. Program bude následující:

Zahájení v 9 hod.

Úvod

Volba zapisovatelů a sčitatelů (za zapisovatele RS navrhuje sestry Markovou a Kopčilovou)

Volba předsedy Rady starších (za předsedu RS navrhuje sestru Kopčilovou)

Zprávy:

Zpráva o duchovenské činnosti (bratr farář Frýdl)

Zpráva o činnosti Rady starších (Ondřej Kulhavý)

Zpráva o činnosti farního úřadu a zprávy matriční a jednatelská (bratr Miroslav Svoboda)

Zpráva o hospodaření NO (bratr finanční referent Kubín)

Zpráva o kulturní činnosti (sestra Dana Krausová)

Návrh rozpočtu na příští období (bratr farář Frýdl) a jeho schválení

Různé, diskuze

Závěr

Po výročním shromáždění následuje v cca. 11.30 hod. bohoslužba v hlavním sále Husova sboru. Po bohoslužbě následuje v cca. 13. hod. společný sborový oběd v horní místnosti Husova sboru (zajistí p. Tušják  a sestry z náboženské obce).

Příští schůze RS proběhne 28. 4. 2006 od  16.30 hod.

Zapsal: Ondřej Kulhavý

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.