Zápis ze schůze Rady starších konané dne 14. 9. 2006

Účast (dle presenční listiny): D. Frýdl, K. Kopčilová, D. Čáp, J.M.Kubín, O. Kulhavý

Hosté: M. Svoboda

Po zahájení schůze zazpívána píseň č. 184, úvodní modlitbu přednesl bratr farář Frýdl a předsedkyně Rady starších Kopčilová.

RS odsouhlasila zápis ze svého posledního jednání, které proběhlo dne 16. 6. 2006.

Bratr Svoboda seznámil členy Rady starších s obsahem jím připravované zprávy matriční, jednatelské, farního úřadu a sborové služby. Vypracované zprávy předloží v nejbližší době.

Předním tématem schůze bylo zvýšení nájmu z bytů od 1. 1. 2007, které užívají nájemníci v obytné části objektu Husova sboru. Přítomní se seznámili s postupem stanovení cílových hodnot měsíčního nájemného za m2 podlahové plochy bytu, jak jej ukládá zákon č. 107/2006 Sb. Bratr farář v této souvislosti upozornil na skutečnost, že v evidenčních listech nájemníků vypracovaných v roce 2002, jsou chybně započítané plochy sklepů. Nájemníci tak dosud platili menší částku nájemného oproti tomu, kolik metrů čtverečních skutečně užívají. Nové výměry výše nájemného budou všem nájemníkům zaslány poštou dne 15. 9.

V otázce financování stavby nového kolumbária informoval finanční referent bratr Kubín členy Rady starších, že GE Money Bank náboženské obci úvěr neposkytne. Jako důvod banka uvádí, že předložená žádost o úvěr není slučitelná s jejich systémem financování. GE Money Bank dále požaduje prodloužení nájemní smlouvy na dalších pět let. V takovém případě je banka ochotná dopředu platit roční nájem, požaduje ovšem, aby to byl nenavýšený fixní nájem. Tento návrh se Radě starších jeví jako nepřijatelný. Proto byl bratr Kubín pověřen dalším jednáním s GE Money Bank v tom smyslu, aby banka nyní jednorázově uhradila nájem za období do konce srpna 2007. Tato částka (cca. 340 000Kč) navýšená o finance z rozpočtu by pak pokryla financování realizované etapy stavby nového kolumbária. V otázce poskytnutí úvěru osloví bratr Kubín i jiné banky.

Rada starších jednomyslně schválila žádost církevní MŠ a ZŠ Archa v Petroupimi o finanční příspěvek na nákup školního autobusu. Náboženská obec poskytne škole dar ve výši 4 000Kč. Sestra Marková navíc daruje škole 1 000Kč z vlastních příjmů.

Členové Rady starších konstatovali, že v zájmu zachování chodu farní kanceláře nebude pro příště možné, aby si pracovníci, kteří v ní pracují, vybírali dovolenou nad tři týdny v kuse.

V listopadu po Dušičkách bude uskutečněn přesun schránek do prostor nově vybudovaného kolumbária. Členové Rady starších a náboženské obce budou vyzváni k pomoci při přesunu.

Rada starších se zabývala návrhem předělu mezi kolumbáriem a sálem Husova sboru a promýšlela různé varianty jeho realizace. Návrh zveřejnil bratr farář v zářijovém vydání Vršovického hlasatele.

Zástupci vršovické náboženské obce na církevním sněmu k volbě patriarchy CČSH, který proběhne 23.9. budou sestra Kamila Kopčilová a bratr Miroslav Svoboda.

Příští schůze Rady starších bude v pátek 20. 10. 2006 od 16. hodin.

Zapsal: O. Kulhavý

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.