Zápis ze schůze rady starších ze dne 16. 1. 2009

Účast (dle prezenční listiny): D. Frýdl, K. Kopčilová, D. Čáp, Jan M. Kubín, B.Marková Hosté: M. Svoboda

Na začátku schůze byla zazpívána píseň č. 136. Úvodní modlitbu přednesl bratr farář D.Frýdl

a předsedkyně RS sestra K. Kopčilová.

Bratr Svoboda seznámil přítomné se zprávou matriční za rok 2008, zprávou sborové služby za rok 2008 a jednatelskou zprávou za rok 2008. Tyto zprávy jsou přílohou k tomuto zápisu.

Byl odsouhlasen zápis z minulé schůze RS.

Sestra Marková upozornila na to, že o svátcích, především vánočních, by měla být vyvěšena  v nástěnkách včas informace o eventuálních změnách otevírací doby farní kanceláře a kolumbária.

Bratr farář omluvil sestru Krausovou z důvodu dlouhodobé nemoci, pravděpodobně do 16. 2. 2009. V souvislosti s tím podotkl, že řeší problém, jakým způsobem zajistit náplň činnosti, kterou doposud vykonávali pastoračními asistenti. Sestra Krausová se zabývá především kulturní činností, ale pro organizační záležitosti, včetně podávání grantů, chybí minimálně jeden člověk. Rada starších uvedenou problematiku vede v patrnosti.

Bylo uzavřeno II. kolo výběrového řízení na rekonstrukci multifunkčních prostor v Husově sboru. Doplněné cenové rozpočty v termínu odevzdaly tyto firmy: Kittel, Svoboda a Nobiles. Všechny firmy splnily požadavek z minulého měsíce na upřesnění cen jednotlivých prací.

Výsledek výběrového řízení:

místo: Svobodova stavební společnost

místo: Jaroslav Kittel – Stavební činnost

neobsazeno (firma Nobiles vyřazena z výběrového řízení)

RS se rozhodla postoupit zakázku firmě Svoboda za těchto podmínek:

Před zahájením stavby bude sepsána řádná Smlouva o dílo s vyčísleným položkovým rozpočtem, který bude závazný pro obě strany. Případný obsah víceprací musí být odsouhlasen písemně oběma stranami formou Dodatků ke Smlouvě o dílo.

Před uzavřením Smlouvy proběhnou jednání mezi Ing. Kubínem, br. Frýdlem a panem Svobodou o možném snížení některých položek z návrhu rozpočtu (výroba dveří; truhlářské vybavení; luxfery; zařízení staveniště; územní vlivy).

Časový harmonogram prací a způsob hrazení ceny za stavební práce bude předem oběma stranami dohodnut a bude součástí Smlouvy o dílo.

Obsah fakturace bude odsouhlasován finančním zpravodajem po předchozím posouzení br. Čápem.

Br. finanční zpravodaj navrhuje, aby se vzhledem k zákonným změnám a také chystaným stavebním úpravám přihlásila Náboženská obec jako plátce DPH. Požádal, aby v této věci byla oslovena účetní firma.

K cenové kalkulaci stavebních úprav multifunkčního centra br. Frýdl uvádí tyto položky:

1. 500 000Kč – cena hlavní stavební a přidružené činnosti včetně vnitřních instalací (barový pult, truhlářské výrobky, osvětlení).

300. 000Kč – cena vnitřního vybavení (stoly, židle, světelné vybavení, divadelní scéna zařízení dětského centra ad.)

RS dále souhlasí s instalací ozdobné mříže chránící schodiště k hlavnímu vstupu do divadla před vandalyNájemné za rok 2009 od GE Money Bank již naše NO obdržela na svůj běžný účet.

RS dále projednávala návrh rozpočtu na rok 2009.

Bratr Frýdl seznámil členy RS se způsobem financování, který realizovala ses. farářka Mikulecká ve své náboženské obci formou interních půjček od členů církve a sympatizantů (formou dluhopisu se splatností 3 až 4 roky). Bratr Kubín uvedl, že tohoto způsobu by se mohlo použít k případnému dofinancování.

Zapsala: B.Marková

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.