Zápis ze schůze Rady starších ze dne 10. 9. 2009

Účast (dle prezenční listiny): K.Kopčilová, D.Frýdl, D.Čáp, O.Nováček, B.Marková

Hosté: M.Svoboda, M.Janatová, J.Hůlková, p.Sedláček

Setkání členů RS bylo zahájeno společným zpěvem písně 77 a modlitbami bratra faráře D. Frýdla a sestry předsedkyně RS K. Kopčilové.

Bratr farář D. Frýdl se zeptal přítomných, zda mají připomínky k zápisu z minulého jednání. Zápis pak byl jednohlasně schválen. Bratr M.Svoboda seznámil přítomné se zprávou matriční z podkladů k 31.8.2009, dále se zprávou sborové služby a se zprávou jednatelskou za totéž období. Zprávy jsou přílohou k tomuto zápisu.

Na přelomu května a června došlo ve farní kanceláři k odcizení hotovosti 2.500 Kč. Člověk, který se tohoto přestupku dopustil, je bezdomovec.

Sestra M. Janatová, která je revizorkou naší náboženské obce, informovala přítomné o kontrole provedené k 5.8.2009.

Sestra Janatová se dále zabývala otázkou, kde a jak je podchycen výběr církevního příspěvku, tzv. „církevní daně“. Neměl by figurovat jen ve výběrčích arších, ale bylo by potřeba vystavit i v tomto případě příjmový doklad jako u poplatků za kolumbárium. Byl odsouhlasen návrh, aby byly od nového roku zrušeny výběrčí archy a byly vystavovány pouze příjmové doklady. Na požádání obdrží věřící také potvrzení o zaplacení do církevní legitimace.

Sestra Janatová navrhuje na základě zkušeností, které získala za období jednoho roku, kdy tuto činnost vykonává, že není nutné, aby revizní pracovník musel kontrolovat pokladnu každý týden,  ale stačí namátkově jednou za čtvrt roku, protože kontrolu provádí každý týden bratr farář a účetní firma srovnává každý měsíc zůstatky na pokladně se součtem příjmových a výdajových dokladů. Sestra Janatová provedla i kontrolu faktur za investice a opravy za rok 2008 a 2009, kromě toho konzultovala s naší účetní firmou způsob, jakým vedou účetnictví a neshledala nedostatky. Podrobně viz příloha.

Sestra J. Hůlková, produkční Centra MANA, seznámila přítomné s jeho dramaturgií a programem na měsíc září a říjen. Sdělila, že pan Šorman chce v Centru MANA  pořádat nejen divadelní představení, ale také třikrát týdně divadelní kurzy pro dospělé. Kromě toho bude MANA pronajímat své prostory i paní Deutschové, která zde povede jednou týdně od 1.10. do konce roku divadelní školu pro děti pod názvem Dětský talent.

Toto půlroční období, které máme před sebou, budeme stále ještě považovat za zkušební provoz. Začínáme skromně, ale přesto chceme pozvat každý měsíc k hostování nějakého hosta, který je známou osobností a tím na MANU upozornit. V září to má být vystoupení J. Lábuse s E.Viklickým, v říjnu pak Štěpán Rak a v listopadu J. Tichota. Vstupné schvaluje RS ve výši 100 Kč a pro studenty a seniory 80 Kč. Pan Lábus projevil zájem být čestným členem Občanského sdružení MANA a také už nabídl další představení na rok 2010. Kromě těchto hostů budou v MANĚ působit dvě stálá divadla: Neklid  a Miriam. Bratr farář pak pohovořil o pronájmech za tento prostor. Pan Šorman bude tento rok platit na základě předešlého rozhodnutí RS 200 Kč za hodinu, paní Deutschová 250 Kč za hodinu. Na konci roku zvážíme, zda by se neměl pronájem MANY zvýšit. Sestra Hůlková dále hovořila o propagaci MANY. Měl by to být poutač u Sboru, protože vitríny nestačí a zábor na chodníku je drahý. Jeho estetického řešení by se ujal výtvarník pan Nový. Od poutače by vedly šipky k MANĚ. Zhotovení poutače by stálo přibližně 15.000 Kč. RS tuto částku odsouhlasila.

Přítomný host na jednání RS byl pan Sedláček, který peče trdelníky.

Bratr farář sdělil, že se na podzim musíme nutně zabývat inventarizací. Zvolil tento postup: budova Sboru bude rozdělena do několika zón: kůr, kancelář, sakristie, kolumbárium, MANA ad. Inventarizační činností se bude zabývat komise ve složení: bratr farář D. Frýdl, K. Kopčilová, M. Janatová, M. Svoboda, D. Čáp, M. Pražáková, B. Marková, O. Nováček. Na každou zónu bude vyčleněna dvojice lidí, z nichž jeden bude vše zaznamenávat do počítače. Výchozí seznam z  r.2002 bude srovnáván s kartami paní účetní. Do konce září proběhne školení. Předpokládaný začátek bude v říjnu.

Bratr farář dále hovořil o hospodaření. Tento rok proběhla v objektu našeho Sboru veliká stavební akce, což se odrazí v procentu daně. Je proto účelné rozložit tuto velikou investici do několika období a přesunout daňovou povinnost do dalších let. Některé činnosti lze označit z hlediska ekonomického jako opravy a údržba jiné jako investice. Musíme proto do konce roku tyto částky vyčíslit pro účtárnu v procentech a každou položku specifikovat. Úkolem byl pověřen bratr Čáp do 31.12.2009.

Zákon o postupné deregulaci nájmu. Bratr farář vypracoval nové výměry nájemníkům v objektu našeho Sboru. Nové nájmy byly odsouhlaseny v navržené výši a po schůzi RS předány nájemníkům do schránek v domě. O doručení byl vyhotoven protokol.

RS se zabývala finančním ohodnocením sestry Hůlkové. RS schvaluje zřídit pro ses. Hůlkovou pracovní místo v části sakristie Husova sboru.

Bratr farář požádal o schválení instalace uzávěru na topnou větev radiátorů v kostele, které jsou v současnosti spojeny s topným rozvodem v centru MANA. Investici br. farář odhaduje v přibližné výši 10.000 Kč. Pokud by se takto zasahovalo do rozvodu, žádá dále br. farář, aby u něho ve služebním bytě č. 2 bylo přemístěno jedno topné těleso (v předsíni) a na zbytek radiátorů instalovány termoventily. Celková investice za uvedené topenářské úpravy by tak činila zhruba 20.000Kč. Rada starších tento výdaj schválila.

Zapsala: Bohuslava Marková

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.