Zápis ze schůze Rady starších 13. ledna 2003

Přítomni: Zd. B , M. Svoboda, D. Frýdl, R. Mimra, J. Hásková, Vl. John, Ing. Rodová jako host

Zasedání bylo otevřeno zpěvem písně 201 a modlitbou br. faráře. Zápis z minulé schůze byl schválen bez výhrad. Br. farář přednesl zprávu o své činnosti za prosinec – připomněl konání adventních pobožností s koncertním vystoupením, o půlnoční bohoslužbě byla provedena Rybova česká mše vánoční za hojné účasti lidu. Dále konal přednášky na Základní škole Táborská o významu vánoc. Od pololetí 2003 by měla být zahájen výuka náboženství na školách v Táborské a u Vršovického nádraží.

Radě starších byla představena Ing. Zdenka Rodová, jako nová ekonomka Náboženské obce. Přednesla zprávu účetní. Protože Zuzana Tlášková nevypracovala návrh rozpočtu na rok 2003, musí být tento návrh ve spolupráci s Ing. Rodovou a br. farářem připraven do prištího zasedání Rady starších. V otázce revizí bere Rada starších na vědomí, že poslední revize byla konána s. Mimrovou k třetímu čtvrtletí 2002 a tudíž další revizní kontrola bude po uplynutí prvního čtvrtletí 2003 a s jejími závěry bude seznámeno výroční shromáždění.

Zpráva jednatelská byla přednesena br. farářem – přijaté korespondence 7, č.jednací 16/2003, odesláno 9, gratulací vypraveno v lednu zatím 7, v prosinci byly expedovány vánoční gratulace v počtu 140 kusů.

Rada starších vedla diskuzi o výši platu pro ekonoma Náboženské obce, tč. Ing. Rodovou. Stávající mzda, kterou pobírala ses. Tlášková bude muset být navýšena, protože neodpovídá běžným standardům (ses. Tlášková svou činnost vykonávala víceméně jako přátelskou výpomoc, navíc byla studentkou.) Rada starších se usnesla na hrubé mzdě pro ekonoma cca 5000Kč, tj. po přepočtu okolo 4.000Kč čistého příjmu. Br. farář byl pověřen vypracováním pracovní smlouvy pro Ing. Rodovou. Rada starších bude požadovat po uplynulém čtvrtletí v účetní zprávě podrobnější přehled příjmů a vydání.

Rada starších bere na vědomí, že zatím Diecézní rada nepodala žádné vysvětlení stran zamítnutí pronájmu ve sboru grafickému studiu Klokočí. Záležitost se tedy odkládá na příští zasedání Rady, do kterého snad Diecéze podá vysvětlení.

Rada starších pověřuje br. Kryštofa Spirita vyhledáním odborné firmy na řešení tepelných ztrát ve sboru.

Protože v prosinci 2002 opětovně zateklo do sboru v jeho rohové části, kde se prováděla před nedávnem oprava svodů, bude nutno na tuto skutečnost upozornit firmu, která opravu prováděla a celou záležitost reklamovat – zajistí br. farář.

Dále Rada starších projednávala záležitosti kolumbária Náboženské obce. Bylo jednohlasně přijato celoplošné zvýšení poplatků za místo ve schránkách na 75 Kč za místo na rok. Br. farář poukázal na skutečnost, že mnohé smlouvy jsou již řadu let neplatné a je nutné usjednotit systém pronájmů. Z těchto důvodů navrhuje uzavření nových smluv s uživateli kolumbária, jejichž smlouvy jsou uzavřeny před rokem 2002. Stejně tak je potřeba aktualizovat Řád kolumbária a uvést ho do souladu s nově uzavíranými smlouvami. Návrh tohoto řádu bude připraven do příštího zasedání.

Rada starších byla seznámena se zvýšením poplatků za služby v nájemních bytech Husova sboru. Toto zvýšení cca o 40 Kč na osobu bylo dáno novým nařízením Magistrátu hl. města o placení poplatků za odvoz odpadu. Nájemníci byli o zvýšení vyrozuměni.

Br. farář seznámil Radu se záměrem vybudovat v našem Sboru multifunkční místnost, která by sloužila především práci s dětmi a mládeží, ale zároveň by mohla být využita jako modlitebna i zasedací sál. Rada starších se seznámila s předběžnými architektonickými návrhy. Protože se však jedná o významný zásah do budovy Sboru, konečné rozhodnutí si ponechává až po veřejné diskusi se členy Náboženské obce. Idea, včetně architektonických návrhů, bude představena návštěvníkům Sboru formou nástěnky. K návrhům se budou moci lidé vyjádřit. 26. února od 17.30 hodin se bude konat mimořádné veřejné zasedání Rady starších, které se sejde k projednání celé záležitosti.

Příští řádné zasedání Rady starších bude v úterý 18.února 2003 v 17.30hod.

Zapsal: Zdeněk Blahna

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.