Zápis ze schůze Rady starších 18. února 2003

Přítomni: br. Frýdl, br. Svoboda, Br. Blahna, br. John; hosté: br. Čáp, ses. Ing. Rodová, br. Spirit

Přítomné přivítal br. Svoboda a navrhl zahájit jednání zpěvem písně 111. Poté br. farář přednesl krátkou modlitbu. Zápis z lednového jednání RS byl přijat a schválen bez připomínek.

Br. farář podal svou zprávu o činnosti ( 3x slouženy bohoslužby v DD, organizoval zimní mládežový kurs ve Vysokém nad Jizerou, na dvou školách zahájil výuku náboženství. Ostatní služby konal řádně dle rozpisu).

Ses. Ing. Rodová přednesla svou zprávu účetní za měsíc leden. Zároveň oznámila Radě starších svou rezignaci na funkci ekonomky Náboženské obce ze zdravotních důvodů, což bratra Blahnu velmi zabolelo. Rada starších se bude snažit zajistit pro vedení účetnictví adekvátní náhradu. Br. farář v té souvislosti upozornil na zbytečnost vedení dvou běžných účtů a z toho vyplývající účetní agendy, která je z těchto důvodů vedena dvakrát. Rada starších se usnesla zjistit, zda-li ve srovnatelné Náboženské obci v Praze na Vinohradech jsou také vedeny dva účty, pokud tomu tak není, bude náš druhý účet zrušen a hotovost převedena na jeden stávající účet řádného hospodaření. Br. farář seznámil Radu se situací ohledně zakoupení hrobky v Netvořících pro společné uložení uren z kolumbária. Hrobka je majitelem přislíbena Náboženské obci – další jednání probíhají.

Ses. Rodová přednesla zprávu jednatelskou a zprávu sboru služby, stejně jako zprávu o vedení kolumbária. K dnešnímu dni bylo na poplatcích vybráno přes 80.000Kč.

Ohledně revize účetní uzávěrky za rok 2002 bylo vzato na vědomí, že ses. Mimrová -  prozatím jediná stávající revizorka Náboženské obce, nemůže tuto revizi vykonat dříve nežli na konci prvního čtvrtletí z důvodů zdravotních. Z těchto důvodů se Rada usnesla požádat Diecézní radu, aby zajistila své revizory, kteří by tuto kontrolu provedli. Diecézní rada bude oslovena br. farářem.

Rada starších byla seznámena se stanoviskem Diecézní rady k pronájmu nebytových prostor studiu Klokočí. Rada starších bere na vědomí zamítnutí a konstatuje, že DR tímto způsobuje Náboženské obci finanční újmu. Pronajmout toto místo jiným subjektům se za stávající situace jeví jako obtížné. Diecézní rada bude také oslovena ohledně záměru využití divadelního sálu. Pokud nepředloží Radě starších svůj kvalitně zpracovaný projekt využití těchto prostor, pokusí se vedení Náboženské obce divadlo pronajmout soukromé firmě.

V otázce zatékání v rohu sborové místnosti byla br. farářem oslovena příslušná firma, která opravu prováděla a na jejíž práci stále trvá záruka. Firma tento případ neposuzuje jako oprávněnou reklamaci, její práce byla údajně odvedena bezchybně. Do příštího jednání bude vyhledána smlouva a Rada starších bude seznámena s ustanovením smlouvy, zda-li umožňuje danou závadu reklamovat. Br. Čáp přislíbil odbornou revizi, jakmile to bude umožňovat počasí.

Řád kolumbária byl přijat s výhradou k článku 3, kde budou provedeny stylistické změny podle návrhu br. Svobody.

Rekonstrukce modlitebny v I. patře bude na pořadu jednání mimořádné schůze Rady starších ve středu 26.2.2003 od 17.30 za účasti členů Náboženské obce.

Br. předseda seznámil Radu se závěry z jednání předsedů Rad starších pražských Náboženských obcí.

Ekumenická rada žádá Radu starších o poskytnutí prostor pro konání Romské křesťanské konference. Účast má být okolo 100 lidí, konference se bude konat v květnu 2003. Rada starších stanovuje jednorázový poplatek za užívání ve výši 2000 Kč.

Br. farář předložil ke schválení Návrh rozpočtu pro rok 2003. Návrh byl po dílčích úpravách přijat a jeho konečná verze bude předložena ke schválení Výročnímu shromáždění.

Firma Svoboda předkládá Radě starších rozpočet oprav svodů v obytné části budovy. Br. Čáp tento rozpočet odborně posoudí a navrhne další stavební firmy, které by byly ochotné účastnit se výběrového řízení na provedení této opravy (jména firem budou br. Čápem do 14 dnů sdělena).

Rada starších bere na vědomí záměr br. faráře zajistit kvalitní internetovou prezentaci Náboženské obce. Byla oslovena firma pana Ant. Frýdla, který se zabývá designem internetových stránek. Br. farář dále seznámil Radu se záměrem požádat o grant Evropské komise na projekt Internet pro seniory. Žádost o grant bude vypracována ve spolupráci s paní A. Hudskou.

Schůze byla zakončena modlitbou a zpěvem písně.

Příští řádná schůze RS bude 17. 3. 2003 v 17. 30.

Zapsal : Zd. Blahna

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.