Zápis z výročního shromáždění náboženské obce CČSH v Praze – Vršovicích konaného v Husově sboru dne 6. dubna 2003

Shromáždění ve zrenovované malé modlitebně zahájil krátce po 9. hodině předseda RS br. Svoboda, který přivítal přítomné a také br. biskupa Bicana.
Řádní členové Náboženské obce i příchozí hosté se zapsali na prezenční listinu (viz příloha).
Bratr farář Frýdl otevřel shromáždění modlitbou za církev a za zdárný průběh jednání.
Br. biskup pozdravil přítomné a podotkl, že má ke zdejšímu sboru blízký vztah, protože zde přijal v květnu 1982 kněžské svěcení. Také on popřál našemu shromáždění i církvi vše dobré.
Shromážděním byli zvoleni tito bratří a sestry:
Zapisovatelé – ses. Kopčilová a Marková
Ověřovatelé zápisu – ses. Straková a s. Karlíčková.
Sčitatelé hlasů pro doplňovací volby do RS – br. Rasocha a Křemen
Přítomní byli seznámeni se zápisem z loňského výročního shromáždění, které bylo k dispozici na nástěnce před vchodem do modlitebny. Zápis byl jednohlasně a bez výhrad přijat. Poté bylo přistoupeno ke čtení jednotlivých zpráv.
Zpráva o činnosti RS – br. Svoboda v ní informoval přítomné o nutnosti doplňovacích voleb do RS, protože se natolik zmenšila, že není usnášeníschopná. Zhodnotil i práci RS za uplynulé období – zpráva přiložena.
Zpráva o duchovní činnosti – br. farář Frýdl se v ní zabýval obdobím od září do prosince loňského roku, kdy nastoupil jako nový duchovní správce do zdejší náboženské obce po odchodu br. faráře Bohuslava. Přes složitou situaci na počátku tohoto působení se podařilo uskutečnit řadu kvalitních náboženských aktivit – zpráva přiložena.
Zpráva o hospodaření NO – br. John v ní informoval přítomné o tom, že v r. 2003 bude účetní agenda předána odborné firmě, aby nedocházelo k finančním pochybením. Byl zmíněn i pronájem divadla, které je součástí objektu CČSH. K tomuto problému se musí vyjádřit i Diecézní rada, a proto br. biskup navrhl, aby byl k jednání přizván na RS i br.Balek z Diecéze – zpráva přiložena. Zpráva revizní – za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 – vypracovala ses. Mimrová, přečetl br. Mimra – zpráva přiložena. Zpráva o kulturní činnosti – připravil br. Mimra – zpráva přiložena
Matriční zpráva – připravil br. Spirit – zpráva přiložena.
Zpráva o práci křesťanské školičky – připravila ses. Kopčilová – zpráva přiložena.
Návrh rozpočtu a jeho schválení – br. farář sestavil pro rok 2003 vyrovnaný rozpočet. Většina účastníků s ním po diskusi vyjádřila souhlas, dva se zdrželi hlasování.
Doplňovací volby do RS. Br. farář představil nové členy RS – ses. Kopčilovou a Markovou a br. Čápa. Volba proběhla aklamací pomocí hlasovacích lístků. Br. Rasocha a Křemen vyhlásili výsledky, podle kterých byli navržení členové zvoleni všemi hlasy.
Volba revizorů NO – na návrh RS byla zvolena ses. Ing.Rodová. Místo dalšího revizora zůstává prozatím neobsazeno. Diecézní finanční výbor byl požádán, aby v Náboženské obci udělal hloubkovou kontrolu účetní uzávěrky za uplynulý rok 2002. Přítomní byli seznámeni s výsledky ankety, ve které se mohli věřící vyjádřit k některým bodům duchovní činnosti v Náboženské obci. Výsledky ankety budou brány v úvahu při dalším rozhodování Rady starších (výsledky ankety přiloženy k této zprávě). Závěrem jednání se rozproudila živá diskuse. Mj. bylo diskutováno tzv. „pozdravení pokoje“ v rámci liturgie. Tato praxe je již několik let živá v našem sboru a většina anketních hlasů se vyjádřila pro její zachování. Br. biskup navrhl, aby Výroční shromáždění předalo Liturgickému sněmovnímu výboru usnesení, které by tuto praxi církvi nabídlo jako alternativní prvek v rámci Farského liturgie. Sestavením a předáním usnesení bude pověřena Rada starších. Obdobný postup doporučil br. biskup i v jiných sporných záležitostech. Dva z přítomných hostů apelovali na shromáždění, aby se církev více vracela ke svým husitským tradicím v duchu Karla Farského. Jejich vystoupení vyvolalo ostrou názorovou polemiku. Shromáždění pokračovalo bohoslužbou smíření ve velké modlitebně sboru. Poté se účastníci znovu přemístili do horní modlitebny, kde byl od 13 hod. podáván sborový oběd.

Zapsala ses.B.Marková

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.