Zápis ze schůze Rady starších 1. července 2003

Přítomni: D. Frýdl, M. Svoboda, R. Mimra, D. Krausová, H. Rodová, K. Kopčilová, B. Marková

Schůze Rady starších byla zahájena společnou písní č. 71, modlitbu přednesl br. farář. Zápis z minulého měsíce června byl schválen bez připomínek.
Zprávu o činnosti Farního úřadu přednesl br. farář:

  1. sborový výlet dne 14.6. do kraje K. Farského do Škodějova a Vysokého nad Jizerou. Účastnilo se 11 lidí. Je nutné sdružovat lidi i mimo církev, plánovat společné akce, výlety, večeře atd.
  2. dne 11.6. se konal koncert Biblických písní, poté následovala společná biblická večeře, přišli i členové jiných náboženských obcí, i jiných církví.
  3. dne 22.6. proběhla bohoslužba požehnání společně s Luterskou církví, sloužila se 2. liturgie CČSH. Lidé si mohli jít pro osobní požehnání, sloužili tři duchovní. Poté následovalo setkání u malého občerstvení s kávou a čajem.
  4. Biblické hodiny a výuka náboženství byla v uplynulém školním roce dokončena.

Účetní zpráva za měsíc červen nebyla z časových důvodů dodána. Členové RS se s ní seznámí dodatečně v příloze k zápisu z jednání RS.
Minulý měsíc u nás probíhala revizní kontrola Diecézního finančního výboru pod vedením Ing. Studenovské. Byly prozkoumány různé písemnosti, smlouvy, doklady ad. Podrobný zápis z revize je součástí tohoto zápisu.
Br. farář přednesl ideový návrh na vybudování nového kolumbária v prostorách pod kostelem, za divadlem.Toto nové kolumbárium by nahradilo stávající, umístěné provizorně v prostorách za kněžištěm sboru. Uvolněné prostory by se daly efektivně využít pro práci církve. Nově umístěné kolumbárium by bylo rozměrově větší a bylo by možné zvýšit kapacitu schránek o které je stále velký zájem. Nyní máme okolo 400 schránek ve třech místnostech, za divadlem je 3krát větší prostor pro přibližně 600 schránek. Br. farář na některé z příštích schůzí předloží konkrétnější podobu návrhu. Konečné schválení RS nechává na Výroční shromáždění Náboženské obce v roce 2004. I nadále probíhá výměna starých smluv za užívání kolumbárních schránek. Nové smlouvy jsou uzavírány podle požadavků RS.
Podle Listu vlastníka je majitelem Husova sboru Farní úřad, který ovšem neexistuje jako právnická osoba. Je proto nutné změnit zápis na Katastru nemovitostí – jednání povede br. farář.
Liturgický sněmovní výbor zaslal vyjádření k návrhu „pozdravení pokoje“. Vyjádření je podepsáno předsedou Liturgického výboru Josefem Špakem. Liturgický výbor neshledává současnou praxi výsluhy pozdravení pokoje za nepřípustnou a schvaluje jí, pokud není narušován průběh Liturgie. S. K. Hodková doporučuje nejdříve nechat vypracovat návrh smlouvy Diecézní radou. Rada starších bude poté tento návrh připomínkovat. Současné požadavky ze strany Rady starších budou Diecézní radě zaslány do konce července, návrh smlouvy bude připraven do konce roku 2003. Jednání povedou br. farář a br. předseda.
Náboženská obec je organizátorem a spoluorganizátorem dvou prázdninových akcí pro děti a mládež: Mezinárodní mládežový tábor Atlantic Bridge a Dětský a mládežový tábor ve Vysokých Tatrách. Na tyto tábory přispěly Ústřední rada a Diecézní rada. Prostředky budou zaslány na účet Náboženské obce a z něho také budou čerpány.
Pan Ferdinand Krajčiřík žádá o příspěvek na letní tábor v Borovnici na zničené a ztracené věci. Rada starších souhlasí s poskytnutím jednorázové částky 3.000Kč.
Vikářka Luterské církve a.v. Eduarda Heczková žádá o možnost umístění vývěsní cedule se jménem jejich církve na náš sbor. Rada starších žádost zamítá. Pro propagaci církve mají luteráni vyhrazenu část sborové nástěnky. Rada starších schvaluje dočasné snížení ceny za pronájem modlitebny (měsíce červenec a srpen).
Br. farář žádá RS o finanční zajištění vydání katechetické publikace pro práci s dětmi, která byla v loňském roce Ústřední radou odsouhlasena jako povinný tisk do všech náboženských obcí. Jelikož vydání publikace Tiskovým odborem ÚR vázne, navrhuje br. farář za vydavatele Náboženskou obec CČSH ve Vršovicích. RS žádost schvaluje.
Termín ekonomické schůze RS bude upřesněn podle časových možností příslušných členů – měla by se konat ještě do konce měsíce července.
V záležitosti rekonstrukce vchodu do sborové budovy se stále čeká na vyjádření památkářů k výměně stávající železné mříže.

Schůze byla zakončena modlitbou a zpěvem písně.

Zapsaly Dana Krausová farní asistentka a Kamila Kopčilová – členka RS.

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.