Zápis z jednání Rady starších 19. prosince 2003

Přítomni: M. Svoboda, D. Frýdl, R. Mimra, K. Kopčilová, B. Marková, D. Krausová, J. Pokorná jako host.

Schůze byla zahájena společnou písní č. 209. Sestra Pokorná osobně poděkovala členům Rady starších za jejich práci pro věřící Husova sboru ve Vršovicích. Poděkovala také za předání věcného daru (televizoru), který se RS rozhodla sestře Pokorné věnovat za její službu ve farní kanceláři.


Br. Frýdl přítomné členy obsáhle seznámil se současnou situací ve vedení církve. Byla citována zpráva ČTK o nalezení odposlechu v zasedací místnosti Ústřední rady. Následně byl přečten osobní dopis patriarchy Schwarze radám starších. Rada starších hodnotí vzniklou situaci jako velmi vážnou. Br. Čáp říká: je nutné na dopis nějakým způsobem odpovědět, není však možné jednoznačně se přiklonit k té či oné zájmové straně v církvi. Je nutné jednat v zájmu zachování celku církve, tzn. v souhlasu s vedením církve. Br. Svoboda a br. Mimra navrhují celou záležitost řešit na mimořádném zasedání probíhajícího sněmu. Toto zasedání by mělo urychleně řešit krizi církve. RS jako celek navrhuje obeslání všech náboženských obcí CČSH s výzvou o svolání mimořádného sněmovního jednání. Návrh většinou hlasů přijat – koncipováním výzvy byl pověřen br. Frýdl a br. Svoboda. Br. Svoboda s bratrem farářem důrazně odsuzují bulvarizaci církevních problémů, tak, jak v Novém československém zápase činí Dr. Bastlová. Paralelní periodikum k Českému zápasu narušuje integritu církve i jejího oficiálního tisku.


RS bere na vědomí zamítavou odpověď Katastrálního úřadu ve věci formální změny na Listu vlastníka Husova sboru. Katastrálnímu úřadu byl odeslán dopis, ve kterém se proti zamítnutí ohrazujeme a žádáme urychlenou nápravu. Jednání nadále vede br. farář Frýdl.


RS s politováním sleduje dlouhodobou neúčast br. Johna na svých jednáních. Prostřednictvím br. předsedy žádá br. Johna o udání důvodů jeho absence. Dopis s žádostí o další spolupráci vyhotoví br. Svoboda. Br. John jako statutární zástupce Náboženské obce je ze své funkce povinován účastnit se pravidelně schůzí RS, jakožto i sborového života. V opačném případě by RS musela jednat o jeho odvolání.


RS souhlasí s návrhem Nájemní smlouvy mezi Náboženskou obcí a Diecézní radou ve věci pronájmu divadelního sálu v Husově sboru ve znění připomínek, tak, jak je pro jednání Rady starších připravili její právníci. Připomínkovaný návrh smlouvy bude odeslán Diecézní radě – provede br. Frýdl.


RS projednávala aktualizaci cen za místo v uranových schránkách kolumbária Husova sboru. Většinou svých hlasů stanovuje tuto cenu platnou pro rok 2004: 100Kč/místo/rok.


Ve věci pronájmu nebytových prostor v budově Husova sboru se nadále vedou jednání se subjekty, které projevily svůj zájem: počítačová firma WME Data by chtěla v těchto prostorách zřídit svojí prodejnu, ses. Marková jedná s případným dalším zájemcem, který by si zde chtěl otevřít literární kavárnu (knihkupectví).


Zatímní verze rozpočtu na rok 2004 byla přijata (4 hlasy pro, 1 se zdržel). Do rozpočtu byly zapracovány připomínky br. Mimry a br. Čápa. Žádost br. Mimry o detailnější rozdělení jednotlivých rozpočtových položek (především týkajících se stavebních prací, oprav a rekonstrukcí) byla zamítnuta. Na přípravě definitivního znění rozpočtu se nadále pracuje a jeho další verze bude připomínkována na příštím zasedání RS v lednu.


Br. Čáp navrhuje vypracovat dlouhodobý plán oprav budovy Husova sboru (v řádech několika let.)


Na základě účetní uzávěrky za měsíc listopad byly diskutovány jednotlivé účetní položky. Br. farář na dotazy členů RS vysvětlil některé konkrétné položky (půjčka od NO Praha Vinohrady, výše poštovného – expedice pastoračních dopisů a časopisu Hlasatel, cena inzerátů v MFDnes, cena za telefon ad.)


Diecézní rada odpovídá Náboženské obci na dotaz ohledně prováděcích směrnic k jednotlivým církevním řádům. Směrnice doposud vydány nebyly. Do jejich vydání má NO postupovat podle obecně platné státní legislativy ve znění příslušných zákonů (především zákon o účetnictví ad.)


RS diskutovala přípravy na vánoční bohoslužby (průběh půlnoční, jednotlivé služby ve farní kanceláři aj.)


Br. farář oznámil změnu v době konání biblických hodin – namísto středy se budou biblické hodiny konat v úterý od 18 hodin.


Schůze byla zakončena modlitbou Otčenáš ve 20 hodin. Příští zasedání RS se bude konat v pátek 16. ledna 2004 v 16.30.

Zapsala: Kamila Kopčilová

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.