Zápis ze schůze Rady Starších ze dne 16. ledna 2004

Přítomni: M. Svoboda, D. Frýdl, M. Křemen , D. Čáp, D. Krausová, K. Kopčilová, B. Marková (dle prezenční listiny).

Na úvod zazněla píseň 172 a modlitbu přednesli br. farář a ses. Kopčilová. Zpráva farního úřadu: Br. farář sloužil všechny adventní a vánoční bohoslužby, kromě silvestrovské, kterou sloužila ses. Eduarda Heczková z LECAV. Nepřítomnost br. faráře na této bohoslužbě byla z důvodů čerpání dovolené. Všem lidem, kteří zaplatili církevní příspěvky v minimální výši 365,- a více byl zaslán vánoční dopis s poděkováním a věcným darem (knižní publikace a volné vstupenky na koncert v chrámu sv. Mikuláše – zhruba 200x. Účetní zpráva: hospodaření probíhalo v roce 2003 podle schváleného rozpočtu. Rozpočtová rezerva nebyla překročena. Faktické příjmy byly oproti rozpočtu vyšší, to umožnilo navýšit i výdaje. Ses. Rodová by do příští schůze měla vykonat revizi hospodaření.


RS souhlasí s obesláním všech náboženských obcí dopisem s Vršovickou výzvou (žádost o svolání mimořádného zasedání sněmu ve věci konsolidace současného stavu CČSH). V otázce sněmovních delegátů je potřeba na výročním shromáždění navrhnout ke schválení nového delegáta za dlouhodobě nepřítomného bratra Zdeňka Blahnu. Rada starších navrhuje jako druhou delegátku sestru Kopčilovou. Termín konání výročního shromáždění: březen 2004. Na příští schůzi je třeba stanovit jeho termín a připravit pořad jednání.


Z katastrálního úřadu ve věci žádosti o provedení formální změny na listu vlastníka zatím nepřišla žádná odpověď. RS v případě nevyřízení žádosti v zákonné lhůtě podá odvolání a věc bude znovu urgovat. Je nutné zjistit pod jaký nadřízený orgán spadá katastrální úřad.


Br. Vladimír John – finanční referent, je dlouhodobě k nezastižení. Mobilní telefon nebere a korespondence zůstává bez odpovědí. V případě, že se jej nepodaří kontaktovat za účelem podání vysvětlení jeho dlouhodobé nepřítomnosti ve sboru, RS navrhuje jako nového finančního referenta bratra Roberta Mimru.


Obsazení nebytových prostor ve sboru: O prodejnu projevila zájem firma Anagram – provozovatel anglického knihkupectví. V prostorách by chtěla otevřít literární kavárnu, provozovatel má záměr doprovodit chod kavárny výstavami, workshopy, kulturními akcemi, setkávání se zajímavými lidmi ad. V prostoru je potřeba vybudovat 3 sociální zařízení, případně jej spojit se suterénem, který by mohl být využíván pro internetové připojení (33m2). RS stanovuje limit finančních prostředků, které je schopná na základě svého rozpočtu uvolnit Náboženská obec jako svou investici do prostoru. Ostatní výdaje by musel hradit nájemce. Částku za roční pronájem plochy obchodu stanovuje RS na 2500Kč/m2/rok.


Cenu ostatních nebytových prostor ve sboru s výjimkou divadelního sálu stanovuje RS na částku 1500Kč/m2/rok. Br. Křemen navrhuje oslovit ještě další subjekty, zda by nebyl z jejich strany zájem o pronajímané prostory. Jednání povede on sám.


Navrhovaná verze rozpočtu na rok 2004 byla po diskusi schválena.


Je nutné sepsat a podepsat seznam vlastníků klíčů – zajistí sestra Krausová.


Br. Křemen oznamuje dlouhodobou neúčast na příštích jednáních RS z důvodů plného pracovního úvazku. Svého členství v Radě se nevzdává.


Projekce filmu Ježíš proběhnou pod patronací Náboženské obce ve Vršovicích následovně:
12.2. kino Eden od 17. 30.h. a od 20. 00.h. (kapacita 260lidí)
16.2. kino Lucerna od 16.30.h. a od 19.00.h.
Je zapotřebí zajistit pořadatelskou službu (20 lidí). Husův sbor se také podílí na kompletaci osobních pozvánek do všech pražských domácností (je třeba naobálkovat 15000 dopisů) – proběhne 23. a 24. ledna za účasti dobrovolníků ze sboru. Modlitební shromáždění proběhne 19.1. v kostele u Martina ve zdi. Termín přípravné schůze pro pořadatele: sobota 7. února od 9 hodin, Soukenická 15, Bratrská církev.


Příští schůze RS se koná v pátek 13.2. 2004 od 16.30 hod. v modlitebně v I. patře Husova sboru.

Zapsala: Dan a Krausová

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.