Zápis ze schůze Rady starších 13. února 2004

Přítomni: B. Marková, K. Kopčilová, R. Mimra, M. Svoboda, D. Frýdl, hosté: K. Bican, M. Peraica, P. Skála
Jednání bylo zahájeno písní 87 a společnou modlitbou. Zápis z minulého jednání byl schválen bez výhrad. Rada starších na své jednání pozvala jako hosta pana Miroslava Peraicu, zájemce o využívání nebytových prostor ve sboru k provozování literární kavárny. Byly projednávány požadavky ze strany Náboženské obce vzhledem k užívání předmětu nájmu. Panu Peraicovi byl předán návrh smlouvy o smlouvě budoucí. Přítomný ujistil členy Rady starších, že souhlasí s částkou 200 000 Kč navrhovanou ve smlouvě jako nevratnou zálohu na stavební adaptace v pronajatém prostoru. Nájemní smlouva by se měla uzavřít v průběhu I. pololetí 2004 na dobu 5 let s právem přednostního prodloužení. Pan Peraica si ponechává čas na rozmyšlenou a na základě zaslaných písemných požadavků RS nám v nejkratším možném termínu sdělí, zda-li k uzavření smlouvy přistoupí.

Druhým hostem byl bratr biskup Karel Bican. Seznámil členy se situací ohledně plánovaného ustanovení bratra faráře Rudolfa Valenty jako pomocného duchovního ve Vršovicích. Tento záměr je prozatím pozastaven – nadále probíhají jednání v domovské náboženské obci br. Valenty v Praze na Zbraslavi. Jeho přeložení je do vyřešení situace pozastaveno. Br. biskup sdělil, že naší náboženské obci byla přiznána dotace ve výši 900 000Kč od Magistrátu hl. města Prahy na I. fázi rekonstrukce budovy Husova sboru. Upozornil na nutnost důkladného výběrového řízení na firmu, která bude rekonstrukci provádět. Nedoporučuje firmu pana Šestáka – byly s ní špatné zkušenosti v předchozích letech, stejně tak firma Ingbaum se neosvědčila. Naopak firma Fršlínek se osvědčila při opravě sboru v Praze Karlíně. Dotaci je třeba proinvestovat do konce listopadu 2004. Není možné ji převést do příštího kalendářního roku.

Ohledně rekonstrukce a provozování divadla v Husově sboru br. biskup sdělil, že na příští schůzi Diecézní rady jsou pozváni zástupci divadelních souborů, kteří by zde měli mít svojí domovskou scénu. Na schůzi je možno přijít. Jeden ze souborů tvoří romští herci. Na základě jejich účasti na projektu, sdělil br. biskup, že byla přiznána Náboženské obci žádaná dotace na rekonstrukci budovy. Agendu po odchodu Václava Balka převezme ing. Velíšek.

Br. Svoboda vznesl na br. biskupa dotaz ohledně Vršovické výzvy. Br. biskup potvrdil, že v církvi je několik reakcí podobného rázu. Všechny by měly být projednávány na nejbližším zasedání Ústřední rady. Br. Bican seznámil členy RS se současnou situací ve vedení církve: br. patriarcha odmítl podepsat usnesení církevního zastupitelstva. Tento čin zneplatňuje stávající právní normy církve a vážným způsobem ohrožuje její registraci – situace by mohla vést k odmítnutí hrazení platů duchovních ze strany státu.

Na dotaz ohledně Nového československého zápasu odpovídá br. biskup, že se jedná o soukromou iniciativu ses. Bastlové a br. Rohlíčka. Časopis nevychází pod hlavičkou Pražské diecéze – je vyráběn v bytě „na koleně.“ Jeho informace jsou aktuálnější a lepší. On sám postupuje tak, že nejprve se obrací na oficiální tisk církve – tedy Český zápas, teprve v případě, že je odmítnut poskytne materiál Novému československému zápasu.

Současná jednání Ústřední rady jsou uzavřena veřejnosti. Náboženské obce by měly usilovat o jejich znovuotevření pro veřejnost. V žádosti o svolání mimořádného sněmu br. biskup navrhuje nejprve konání generální synody duchovních. O svolání sněmu by měly požádat nejméně tři diecéze, nebo jej může svolat bratr patriarcha. Bratr biskup ve spojitosti s dotazem na osobní vztahy mezi ním a patriarchou říká, že nyní ani v budoucnu nehodlá kandidovat na úřad patriarchy.

Třetím hostem jednání byl pan Petr Skála. Vyslovil se k události zatečení vody do prostor starožitnictví. Tvrdil, že terasu během podzimu třikrát uklízel, havárie dle něho byla způsobena konstrukční vadou ve svodu dešťové vody. Následně podal písemnou výpověď z pracovní smlouvy. Před tím si vybírá zbývající řádnou dovolenou. Br. Bican doporučuje celou záležitost postoupit právníkovi. Na dotaz ohledně uvolnění služebního bytu odpovídá pan Skála, že požaduje adekvátní náhradu.

Jako reakci na výpověď pana Skály začala RS hledat personální řešení úklidu v prostorách Husova sboru. Br. farář je pověřen, aby se prozatím obrátil na sestru Šafaříkovou s žádostí, jestli by na dočasnou dobu v tomto ohledu nevypomohla.

Br. farář seznámil členy RS s ohlášenou revizí plateb za zdravotní pojištění ze strany VZP. Revize proběhne ve čtvrtek 19. února. Revize hospodaření za rok 2003 stále není provedena. Ses. Rodová patrně revizi nevykoná, proto je nutné opětovně se obrátit na členy Diecézního revizního výboru – br. farář kontaktuje ses. ing. Studenovskou.

Br. farář seznámil RS diskutoval termín konání Výročního shromáždění. Byl stanoven termín 21.3.2004 od 9 hodin. Nejprve začne shromáždění, poté krátká bohoslužba v hlavní síni kostela a setkání bude uzavřeno společným obědem.

Příští jednání RS bude v pátek 12.3. v 16.30 hod.

Zapsala: Kamila Kopčilová

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.