Čím se CČSH liší?

Vyjmenujme několik charakteristických prvků, které jsou pro CČSH typické:

  • V CČSH mohou pastýřský i učitelský úřad zastávat i ženy (kazatelky, farářky, biskupky).
  • Kněží CČSH mohou vstupovat do manželství. Celibát je zdobrovolněn.
  • Základním bohoslužebným útvarem CČSH je Liturgie Karla Farského. CČSH je církví liturgickou – její bohoslužebný řád je pevně stanoven. Liturgie(pořad konání bohoslužby) je dialogická. Kněz se spolu s lidem střídají v jednotlivých modlitbách. Liturgie bývá zpravidla zpívaná. Její struktura vychází z tradiční podoby latinské mše, obsahuje však i prvky z liturgie pravoslavné.
  • CČSH si ponechala systém sedmi svátostí (křest, večeře Páně, biřmování, pokání, útěcha nemocných, svěcení kněžstva, manželství). Svátostmi rozumí církev dění, ve kterém je Bůh aktivně přítomen v životě člověka pro jeho spásu.
  • Bohoslužebným oděvem husitských kněží je černý talár s červeným kalichem na prsou a bílá štóla. V církvi je vedena polemika o podobě jejích bohoslužebných oděvů. Od počátku CČSH můžeme v této věci nacházet velikou rozmanitost. Štóly měly a mají nejrůznější barvy, vzory a střihy.
  • Laici, tzn. lidé, kteří nepřijali svátostné svěcení, se aktivně podílejí na správě církve. V každém z řídících orgánů církve jsou zastoupeni vedle kněží také laici. CČSH se snaží důsledně dodržovat demokratický princip správy. Hovoří se o presbyterně-episkopálním modelu řízení církve.
  • CČSH je jediným stále existujícím církevním uskupením, které vzešlo z myšlenek katolického modernismu. V tomto směru nemá ve světové ekumeně srovnatelnou obdobu.
  • CČSH od svého počátku kladla důraz na úctu k vědeckému poznání a otevřenost vůči dosaženému vědeckému i společenskému poznání, které se stále snaží uvádět do souladu s poznáním duchovním.
  • Hlavním věroučným dokumentem CČSH jsou Základy víry. Základy víry jsou teologickou reflexí CČSH a obsahují 348 článků, přibližujících věrouku církve.

Komentáře nejsou povoleny.