Nejnovější články

Kázání 21.6.2020 – Prostor pro setkání

Jr 20, 10-13
Ř 6, 1b-11
ev. Mt 10, 24-39

Jsou to veliké Boží pravdy každou neděli nám servírovány jako předkrm před večeří Pánovou. Třikrát čteme v nedělní bohoslužbě z Písma, ale otestujme svou pozornost a zkusme si sami pro sebe říci alespoň to, z jakých biblických knih se četlo. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – červen 2020

Kázání 24.5.2020 – Všechnu svou starost vložte na něj!

Sk 1, 6-14
1Pt 4, 12-14; 5, 6-11
ev. Jn 17, 1-11

Když jsem se 12. března probouzel do prvního dne nouzového stavu, který byl v naší zemi ukončen minulou neděli 17. května, podvědomě jsem tušil, že až z něho budu vycházet, mnohé bude jinak. Stav nouze odhalil slabiny i silné stránky společnosti a jednotlivců, politické reprezentace, těch, kterým je svěřena moc, a samozřejmě i církve. (Celý příspěvek…)

Kázání 17. 5. 2020 – Areopag

Sk 17, 22-31
1Pt 3, 13-22
ev. Jn 14, 15-21

Pavel se na Areopagu v Aténách postaví doprostřed shromáždění, aby přítomným lidem zvěstoval Vzkříšeného Krista. Každý známe ten příběh, ve kterém obdivujeme Pavlovu srdnatost, se kterou se nebál vystoupit i na tak problematické půdě, jakým byla náboženským synkretismem prosáklá aténská, potažmo římská společnost. (Celý příspěvek…)

Vršovický Hlasatel – květen 2020

Kázání 3.5.2020 – Já jsem dveře

Sk 2, 42-47
1Pt 2, 19-25
ev. Jn 10, 1-10

Ježíš v Janově evangeliu hovoří sám o sobě v sedmi tzv. „sebezjevitelských“ slovech. Pokaždé jsou uvozena výrokem „já jsem“, na který navazuje předmětný popis. (Celý příspěvek…)

Záznam bohoslužby se songy 26.4.2020

https://www.youtube.com/watch?v=eYjXlGI4E50&feature=youtu.be

Konáme bohoslužby pro veřejnost!

Od neděle 26. 4. se v Husově sboru konají bohoslužby pro veřejnost za dodržení těchto pravidel:

 1. Bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob, včetně duchovních.
 2. V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru, modlitebně apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti.
 3. Účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce.
 4. Účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí svátosti večeře Páně.
 5. V rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje, podání ruky a obdobné úkony spojené s fyzickým dotykem.
 6. Duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním večeře Páně a po něm.
 7. Délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje.
 8. Bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.).
 9. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor.
 10. Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty.
 11. Kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.
 12. Za bohoslužbu se v CČSH považují také pobožnosti, modlitební setkání a meditace.
 13. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný místní farář nebo bohoslužbou pověřený duchovní.

 

Kázání 26.4.2020 – Šli cestou, šli sami…

Sk 2, 14a.36-41
1Pt 1, 17-23
ev. Lk 24, 13-35

Byly to letos zvláštní velikonoce! Jiné, nikdy dřív takto neprožívané. Velikonoce, které jsme dostali za domácí úkol. (Celý příspěvek…)

Bohoslužba se zpěvy z Taizé 19.4.2020

https://youtu.be/vMmALd2Y7K4