Nejnovější články

Misie v Církvi československé husitské

Vršovická náboženská obec, stejně jako několik dalších farností v pražské diecézi, navázaly úzkou spolupráci s mezinárodní misijní organizací Atlantic Bridge. Aktivity, spojené s touto původně v Holandsku založenou organizací, můžeme zahrnout do oblasti aktivní misie, tedy do té části církevního díla, kterému naše společenství víry, zůstává mnoho dlužné. (Celý příspěvek…)

Kázání o Nikodémovi

Iz 6,5-9
Ř 8,12-17
ev. Jn 3,1-17

B+S,

symbolika, kterou tak často používá evangelista Jan, prostupuje i jeho líčením setkání Nikodéma – člena židovské rady s Ježíšem. Místo setkání zůstává neznámé, co však evangelista považuje za důležité a sděluje nám, je skutečnost, že toto konspirativní setkání proběhlo pod rouškou tmy – v noci. Nejedná se však o pouhý časově upřesňující údaj – ta temnota okolo Nikodéma je daleko hlubší. Při veškeré své vážnosti i farizejské horlivosti zůstává Nikodém tím, který bloudí ve tmě. (Celý příspěvek…)

Potraty – právo svobodné volby?

Současná postmoderní společnost, vyrůstající z fundamentů antické, židovské a křesťanské kultury, má nejméně dva neuralgické body. Tím prvním je otázka potratů, druhým otázka eutanázie. Morální dilema z nich povstávající odráží mnohotvarost lidského života a je zároveň upozorněním, že člověk, na rozdíl od zvířete, svojí vlastní existenci – od samotného počátku až do konce, problematizuje. (Celý příspěvek…)

Zápis ze schůze Rady starších 10. června 2003

Přítomni: David Frýdl, Miroslav Svoboda, Dana Krausová, Bohuslava Marková, Robert Mimra (Celý příspěvek…)

Duch svatý

Da 10,15-19
Sk 2,1-21
ev. J 15,26-16,15

B+S,

rok co rok v den svatodušních svátků musím přemýšlet o tom, proč právě toto – třetí nejvýznamnější zastavení v běhu církevního roku, musí – alespoň v řadách husitské církve, čelit tak zoufalému nezájmu věřícího lidu. Vzpomínám na jednu ze svých svatodušních bohoslužeb, kterou jsem sloužil pro dva lidi. Víc jich tenkrát do kostela nedorazilo. Ačkoliv dnes je náš počet nepatrně vyšší, přesto, ve srovnání s účastí lidu na bohoslužbách vánočních, ale i velikonočních, svatodušní svátky vycházejí každoročně, co do počtu zúčastněných věřících, jako zjevně nejslabší. (Celý příspěvek…)

Mistr Jan ve světě Matrixu

Ž 31, 14-21
2Te 2,1-17
ev. J 18, 37-38

B+S,

červenec je nerozlučně spjat s památkou velikého mučedníka Pravdy, Mistra Jana Husa. Jaká to vlastně pravda hořela tam na kostnické hranici? Ve jménu jaké pravdy vedl Mistr Jan svůj duchovní zápas? (Celý příspěvek…)

O přátelství

Iz 44,1-5
1J5,1-6
ev. J 15,12-17

B+S,

kvalitu člověka můžeme mimo jiné poznávat také podle toho, jaké lidi si vybírá za své přátele. Těch skutečných přátel máme poskrovnu. O to více nás samotné potom vztahy přátelské ovlivňují a utvářejí. Častou starostí rodičů dospívajících dětí je, aby si nenašli jejich potomci špatné kamarády, jejichž působením by ztratili všechno dobré, čemu se jim ve výchově až doposud od rodičů dostávalo. Přátelství se špatným člověkem strhává, s dobrým naopak pozvedá. (Celý příspěvek…)

Pozdravení pokoje – sněmovní návrh

My, věřící Náboženské obce Církve československé husitské v Praze Vršovicích, kteří jsme se sešli na Výročním shromáždění, konaném v našem sboru v neděli 6. dubna 2003 za přítomnosti pražského biskupa Karla Bicana, zastoupení Radou starších této Náboženské obce, předkládáme své církvi a příslušným sněmovním orgánům toto

usnesení (Celý příspěvek…)

Rozhovor s Mgr. Danou Krausovou, dipl. um.

margin-right: 5px; margin-bottom: 5px;Rozhovor s pastorační asistentkou při Náboženské obci CČSH v Praze Vršovicích Mgr. Danou Krausovou, dipl. um. (Celý příspěvek…)

O kmeni a ratolestech

Ž 44,2-5
1J 4,7-21
ev. J 15,1-8

B+S,

biblický obraz vinné révy je vždy dáván do souvislosti s požehnáním. Úrodná vinice je místem, na kterém člověk může okoušet z bohatství Hospodinových darů a jeho přízně. Plody vinné révy jsou znameními Boží přízně i starostlivé péče, kterou má Bůh o svůj lid. Není to jenom příslovečná láska k vínu, která je příznačná od dob starověku až do dnešních dnů snad pro všechny blízkovýchodní národy, ale i přesvědčení, že vinice se svými plody pomáhá člověku přežít, tiší jeho žízeň a je i hrází před postupující pouští. Proto je tolikrát tento obraz v bibli používán. (Celý příspěvek…)