Nejnovější články

Anketa

Součástí Vršovického Hlasatele 1/03 byla i anketa, pomocí které jsme se snažili zjistit reakce věřících na některé změny v liturgické, ale i organizační praxi sboru. Zde předkládáme výsledky ankety, se kterými byli seznámeni účastníci Výročního shromáždění. (Celý příspěvek…)

Vzkříšení

Ž 118,16-24
1K 15,1-11
ev. J 20,1-18

B+S,

v tradiční detektivní literatuře dřívější doby platívalo jedno klišé, které dokázalo přežívat s nebývalou vytrvalostí: vrahem byl zahradník! Nechci Janovu evangeliu podsouvat žádný z aspektů detektivní literatury – žánrově je někde úplně jinde, přesto mě nepřestává fascinovat ta kratičká zmínka o setkání Marie Magdalské se Vzkříšeným Kristem, o kterém si myslí, že je to zahradník. V kontextu evangelia se jedná o zcela okrajovou záležitost, přesto do události Vzkříšení vnáší zcela nový a nečekaný rozměr! Co je to za zvláštní moc, která ze zahradníků, ale také z poutníků do Emauz a mnoha jiných podobně tajuplných biblických postav, činí Vzkříšeného Krista? (Celý příspěvek…)

Zápis ze schůze Rady starších 16. dubna 2003

Přítomni: br. Frýdl, ses. Kopčilová, br. Svoboda, br. Blahna, br. Čáp, ses. Marková; hosté: br. Balek, ses. Peichlová (Celý příspěvek…)

Apoštolát CČSH

Téma apoštolského poslání Církve československé husitské se stalo znovu aktuálním v počátcích roku 2002, kdy vyšlo najevo, že několik kněží CČSH, včetně vršovického faráře Zdeňka Bohuslava, přijalo svěcení z rukou biskupa Portugalské episkopální církve. K tomuto tématu, které svou šíří i teologickou odborností přesahuje možnosti laické diskuze v populárních církevních časopisech, se chceme seriózně věnovat na stránkách naší internetové prezentace. Budeme postupně zveřejňovat články, statě i studie, mapující tuto záležitost. (Celý příspěvek…)

Dokonalá církev pro nedokonalé lidi?

V Americe, ve městě Taunton ve státě Massachusetts, mají před kostelem velikou cedu­li s nápisem „The Perfect Church for Imper­fect People“, doslova v českém překladu „Dokonalá církev pro nedokonalé lidi“. Když jsem ten nápis uviděl, ihned mi na mysl přišla veliká míra amerického sebevědomí, se kte­rým se v USA setkáte doslova na kaž­dém kroku. Kolik stohu papíru bylo už po­psáno o americkém patriotismu, úctě k národní vlajce i respektu k náboženským tradicím? Na jedné straně zůstávají názory až nekritic­ky obdivné, na straně druhé tvrdé odmítnutí. Napadlo mě, jaké reakce by asi podobný nápis vzbudil u nás v Čechách, kdyby se objevil před některým z našich sborů? A kolik je takových, kteří by měli odvahu jej vyvěsit? O dokonalé církvi totiž víme své i my, českoslovenští husité, odchovaní tradice­mi české i světové reformace, katolického modernismu a v neposlední řadě i důkladným studiem novozákonních biblických textů. (Celý příspěvek…)

O spravedlivém soudu

Jn 18, 36
ev. Jn 7,14-24
Jr 10,1-10
B+S,
jestliže Ježíš vyzývá, abychom nesoudili podle zdání, ale spravedlivým soudem, jakoby se dotýkal samotné, velice vratké podstaty lidského soudnictví, ale i usuzování o druhém člověku, které velice často stavíme na povrchním a vnějším úsudku. Ten rozpor je však daleko hlubší. Ježíšovi jde o spravedlnost v Božím úhlu pohledu. V lidském světě mnohdy stačí jediný pohled, jediné slovo, na základě kterého si vytváříme své představy o druhém člověku. Nahrazujeme úsilí po spravedlivém soudu pouhým zdáním. (Celý příspěvek…)

THDr. Karel Farský (1880-1927)

…O myšlenkových kvalitách Dr. Farského nemůže být pochyb. Již skutečnost, že si ho profesor novozákonní vědy Ladislav Sýkora v dubnu roku 1910 vybral jako svého suplenta po dobu své nemoci, aby ho zastupoval v jeho přednáškách na teologické fakultě, je toho dostatečným důkazem, stejně jako to, že arcibiskup Skrbenský s ním počítal na jedno z předních míst na nově zřizovaném arcibiskupském gymnáziu v Bubenči. (Celý příspěvek…)

Velikonoční večeře

V neděli 6. dubna 2003 se sešla vršovická náboženská obec CČSH v Praze 10 ke svému výročnímu shromáždění. Jeho účastníci si prohlédli nově adaptované prostory v I. patře Husova sboru, které mají napomoci k rozvinutí dalších aktivit náboženské obce. (Celý příspěvek…)

Zápis z výročního shromáždění náboženské obce CČSH v Praze – Vršovicích konaného v Husově sboru dne 6. dubna 2003

Shromáždění ve zrenovované malé modlitebně zahájil krátce po 9. hodině předseda RS br. Svoboda, který přivítal přítomné a také br. biskupa Bicana. (Celý příspěvek…)

Zápis z mimořádného zasedání Rady starších 1. dubna 2003

Přítomni: D. Frýdl, M. Svoboda, Zd. Blahna, L. Rasocha, hosté: K. Spirit, K. Kopčilová, B. Marková (Celý příspěvek…)