Nejnovější články

Dcera Jairova

Pl 3,22-26
2K 7,8-13
ev. Mk 5,21-43

B+S,

v souvislosti s biblickým textem o zázračném uzdravení dcery Jairovy, který je proložen dalším příběhem o uzdravení ženy trpící krvotokem, mi na mysl přišel nápis, který velký český umělec František Bílek vepsal na bohoslužebný kalich Karla Farského: „Život lidský – trpký kalich času.“ (Celý příspěvek…)

Neuralgický bod českého ekumenismu

Spor o apoštolskou sukcesi v zrcadle Českého zápasu
Jaroslav Vokoun
Srovnávací studie, zveřejněná v křesťanském časopise Getsemany 6/2003. Publikováno se svolením redakce. (Celý příspěvek…)

Pozdravení pokoje – odpověď Liturgického sněmovního výboru

Rada starších Náboženské obce
Církve československé husitské Moskevská 34
Praha 10 – Vršovice
Na vědomí: Diecézní rada CČSH Praha

Věc: Odpověď Liturgického sněmovního výboru na návrh přijmout „pozdravení pokoje“ jako alternativní prvek do Liturgie Karla Farského.
(Celý příspěvek…)

Zápis ze schůze Rady starších 1. července 2003

Přítomni: D. Frýdl, M. Svoboda, R. Mimra, D. Krausová, H. Rodová, K. Kopčilová, B. Marková (Celý příspěvek…)

Pravý odpočinek

Dt 5,12-15
2K 4,5-12
ev. Mk 2,23-3,6
B+S,
význam odpočinku pro zdraví člověka je dnes již přesvědčivě dokázán. Aby byl člověk psychicky i fyzicky v pořádku, aby se pro něho život nestal jedním velkým, těžkým břemenem, jehož tíži ani nemůže unést, musí se naučit správně odpočívat. Pokud je člověk dlouhodobě, budˇ z vůle vlastní, anebo donucen vnějšími okolnostmi, vystaven enormnímu pracovnímu, anebo i psychickému, vytížení, bez chvíle odpočinutí, ocitá se v akutním nebezpečí vyhoření, náhlého kolapsu, anebo při mírnějším průběhu alespoň ztráty motivace, radosti ze života nebo vleklého únavového syndromu. (Celý příspěvek…)

Misie v Církvi československé husitské

Vršovická náboženská obec, stejně jako několik dalších farností v pražské diecézi, navázaly úzkou spolupráci s mezinárodní misijní organizací Atlantic Bridge. Aktivity, spojené s touto původně v Holandsku založenou organizací, můžeme zahrnout do oblasti aktivní misie, tedy do té části církevního díla, kterému naše společenství víry, zůstává mnoho dlužné. (Celý příspěvek…)

Kázání o Nikodémovi

Iz 6,5-9
Ř 8,12-17
ev. Jn 3,1-17

B+S,

symbolika, kterou tak často používá evangelista Jan, prostupuje i jeho líčením setkání Nikodéma – člena židovské rady s Ježíšem. Místo setkání zůstává neznámé, co však evangelista považuje za důležité a sděluje nám, je skutečnost, že toto konspirativní setkání proběhlo pod rouškou tmy – v noci. Nejedná se však o pouhý časově upřesňující údaj – ta temnota okolo Nikodéma je daleko hlubší. Při veškeré své vážnosti i farizejské horlivosti zůstává Nikodém tím, který bloudí ve tmě. (Celý příspěvek…)

Potraty – právo svobodné volby?

Současná postmoderní společnost, vyrůstající z fundamentů antické, židovské a křesťanské kultury, má nejméně dva neuralgické body. Tím prvním je otázka potratů, druhým otázka eutanázie. Morální dilema z nich povstávající odráží mnohotvarost lidského života a je zároveň upozorněním, že člověk, na rozdíl od zvířete, svojí vlastní existenci – od samotného počátku až do konce, problematizuje. (Celý příspěvek…)

Zápis ze schůze Rady starších 10. června 2003

Přítomni: David Frýdl, Miroslav Svoboda, Dana Krausová, Bohuslava Marková, Robert Mimra (Celý příspěvek…)

Duch svatý

Da 10,15-19
Sk 2,1-21
ev. J 15,26-16,15

B+S,

rok co rok v den svatodušních svátků musím přemýšlet o tom, proč právě toto – třetí nejvýznamnější zastavení v běhu církevního roku, musí – alespoň v řadách husitské církve, čelit tak zoufalému nezájmu věřícího lidu. Vzpomínám na jednu ze svých svatodušních bohoslužeb, kterou jsem sloužil pro dva lidi. Víc jich tenkrát do kostela nedorazilo. Ačkoliv dnes je náš počet nepatrně vyšší, přesto, ve srovnání s účastí lidu na bohoslužbách vánočních, ale i velikonočních, svatodušní svátky vycházejí každoročně, co do počtu zúčastněných věřících, jako zjevně nejslabší. (Celý příspěvek…)