Zápis ze schůze Rady starších konané dne 20. 1. 2006

Účast (dle presenční listiny): D. Frýdl, K. Kopčilová, B. Marková, D. Čáp, J.M.Kubín, O. Kulhavý

Hosté: J. Ira, O. Krutský, M. Svoboda

Po zahájení schůze zazpívána píseň č. 93, úvodní modlitbu přednesl bratr farář Frýdl.

RS odsouhlasila zápis ze svého posledního jednání, které proběhlo dne 16. 12. 2005.

Bratr Svoboda předložil zprávy matriční, jednatelskou, farního úřadu a sborové služby.

Ondřej Kulhavý navrhl, aby byly zprávy farního úřadu vypracovávány ve stručnější formě. Protože se ale bratr farář  a bratr Svoboda  přiklání k názoru, že právě podrobně vypracovávané zprávy mají vypovídající hodnotu o veškerém dění ve farní kanceláři, budou tak i propříště sestavovány.

Hosté J. Ira a O. Krutský seznámili členy RS se svojí vizí využití divadelních prostor. Navrhují provozovat v divadle různé umělecké aktivity (loutkové divadlo, klubová a hudební scéna, výstavy, umělecká dílna pro členy NO a občanského sdružení a pod.). Předložili Návrh na využití a obnovu divadla Husova sboru ve Vršovicích a navrhují založit za tím účelem občanské sdružení, ve kterém by byli jak zástupci amatérských umělců sdružených kolem pana Krutského, tak členové NO. Lidé sdružení kolem pana Krutského dále navrhují provedení nezbytných rekonstrukčních prací, do kterých mohou vložit částku 200 000Kč. Nejpozději do příští schůze RS pan Krutský pro následující jednání vypracuje a předloží:

a) návrh stanov občanského sdružení

b) programovou koncepci

c) návrh investic (ekonomická a časová rozvaha)

RS tento záměr využití divadelních prostor přijímá a bude se jím na svých zasedáních dále zabývat. RS si vyhrazuje právo dozoru nad dramaturgií a celkovým provozem divadla. Činnost zamýšleného občanského sdružení bude upravovat smlouva o poskytnutí divadelních prostor.

Pan Krutský požádal o uskladnění předmětů (židle, hrnce a pod.) do prostor divadla a to od pondělí 23.1.06 na blíže nespecifikovanou dobu. RS s uskladněním souhlasí pod podmínkou, že tak bude učiněno na základě smluvního vztahu. Za tyto předměty nenese NO hmotnou zodpovědnost.

RS projednala připomínky sdružení Anonymních alkoholiků k pracovní verzi Smlouvy o užívání multifunkční místnosti. Sdružení nevyhovuje navržená výše nájmu a čas vyhrazený pro jejich aktivity. RS proto navrhuje většinou hlasů  měsíční nájem ve výši 500Kč měsíčně a multifunkční místnost nabízí k využívání každý čtvrtek od 11.30 do 13.00 hod.

RS souhlasila s rozhodnutím svého presidia, které v průběhu tohoto měsíce uzavřelo smlouvy o pojištění budovy a odpovědnosti za škodu s pojišťovnou Allianz.

Bratr farář informoval členy RS o důvodech, kvůli kterým NO stahuje žalobu na pana Skálu.

Členové RS se seznámili s návrhem rozpočtu NO na rok 2006. Po výkladu finančního referenta bratra Kubína a následné diskusi se členům RS jeví tento návrh jako přijatelný.

Kamila Kopčilová navrhla, aby si NO předplácela vybrané křesťanské časopisy a tyto aby si pak věřící mezi sebou půjčovali. RS s tímto návrhem souhlasí.

Proběhla diskuse o budoucím předsedovi RS, přijatelní kandidáti bohužel zatím předsednictví odmítají.

V průběhu schůze uspořádal bratr Svoboda pro členy RS malé pohoštění a oslavil s nimi své narozeniny.

Zapsal: O. Kulhavý

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.