Zápis ze schůze Rady starších konané 17. března 2003

Přítomni: D. Frýdl, R. Mimra, M. Svoboda, Z. Blahna, J. Hásková, Vl. John, hosté: K. Kopčilová, B. Řeháková, J. Seidlová, B. StrakováSchůze byla otevřena písní 201 a modlitbou br. faráře. Zápis z minulé schůze byl jednohlasně přijat. Zprávu účetní, kterou vypracovala ses. Rodová, přečetl v zastoupení br. farář (viz. příloha). V souvislosti s předáním účetní agendy odborné firmě byly shledány nesrovnalosti ve vedení účetnictví v uplynulých letech. Některé částky byly špatně zaúčtovány, nebyl brán ohled na příjmy a výdaje zdaňované a nezdaňované. Z těchto důvodů Rada starších souhlasí s podepsáním smlouvy o vedení účetnictví s odbornou firmou za částku 6.200Kč měsíčně. Smlouva bude podepsána bratrem farářem a bratrem předsedou. Účetní uzávěrka ze dvou peněžních deníků vykazuje značný rozdíl mezi příjmy a výdaji zdaňovanými a nezdaňovanými. Dvakrát do roka bude Radě starších předkládána účetní uzávěrka (v pololetí a na konci kalendářního roku. Účetní firma Radě starších předloží soupis položek, které budou zdaňovány, a které ne (např. kolumbárium a ostatní.).

Matriční zpráva nebyla za měsíc únor vypracována, bude dodána dodatečně.

Za účasti hostů se vedla živá diskuze o rekonstrukci modlitebny v I. patře. Účastníci byli seznámeni se závěry mimořádné schůze Rady starších, konané 26.února 2003, na které byla tato rekonstrukce hlasy všech přítomných odsouhlasena. Stavební úřad bude o rekonstrukci informován písemně formou ohlášky o udržovacích pracích v interiéru. Br. farář odpověděl na dotazy hostů, ohledně rekonstrukce, podal i návrhy, jakým způsobem má být naloženo se stávající oltářní stěnou, pro kterou v nově adaptované prostoře už nebude místo (prozatím je dočasně uložena na kůru).

Ses. Straková a Řeháková vracejí klíče od vchodu do sboru a farní kanceláře.

Rada starších stanovuje termín konání výročního shromáždění na neděli 6. dubna od 9 hodin. Od 9 do 11 hod. budou předneseny jednotlivé zprávy, představen návrh rozpočtu k odsouhlasení ad. podle pořadu jednání, který stanoví Rada starších na svém příštím zasedání. Od 11 hod. do 12 bude sloužena bohoslužba smíření a od 12 hod. dále bude podáván sborový oběd – vaří br. Vl. John.

Diecézní rada bude písemně vyzvána br. farářem a br. předsedou, aby podala vyjádření stran divadelního sálu, protože termín, který byl dohodnut do konce roku 2002 pro přednesení návrhů již vypršel.

Br. Čáp posoudí rozpočty jednotlivých firem, které mají zájem o rekonstrukci okapových svodů a vstupní brány do domu.

Rada starších souhlasí s umožněním varhanní hry br. Stejskalovi a stanovuje denní poplatek 50Kč.

Rada starších projednala žádost E. Schovancové, o umožnění zaplacení příspěvku za kolumbární schránku č. 162 na pět let a stanovuje jednorázový poplatek 2000Kč za roky 2003-2007.

Příští schůze Rady starších, na které bude projednáván pořad výročního shromáždění, se bude konat v úterý 1.dubna 2003 od 17 hodin. v malé modlitebně sboru.

Zapsal: Zd. Blahna

Můžete sledovat všechny komentáře k tomuto článku prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povoleny.