Bohoslužba církve

Zde si můžete poslechnout zvukový záznam liturgie z Husova sboru ve Vršovicích:

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Liturgie Karla Farského

Pořad bohoslužebného obřadu Církve československé husitské
K-kněz
L-Lid

.

ÚVOD K BOHOSLUŽBĚ
K: Milost Pána Ježíše Krista a láska Boží a účastenství Ducha svatého se všemi vámi!

L: I s tebou Hospodin.

K: Blahoslaveno buď, ó Bože, království tvé v nás a mezi námi po věky věků.

L: Bůh v nás a my v Bohu.

K: Bože dobrý, rty i srdce naše otevři.

L: Neboť duch náš touží povznést se k tobě v zbožné modlitbě.

K: Upřímně se tobě z hříchu vyznat a vin svých.

L: Tobě prosby přednést, chválu vzdát i vroucí dík.

K: Bože dobrý, proto k upřímnosti probuď duše naše.

L: Aby duch náš viny prost povznesl se k tobě obětí čistou.

.

DOZNÁNÍ VIN – CONFITEOR

K-L: Bože, Otče předobrý! Tys nás stvořil k obrazu a podobenství svému, a proto máme žíti podle svaté vůle tvé a s tebou spolupracovati na tvém díle, Tvůrce všemocný. My však často nedbáme svých povinností a svévolnými činy rušíme zdar tvého tvoření, tobě k necti, bližním svým a sobě na škodu a hanbu. Proto upřímně se přiznáváme k pokleskům a hříchům svým a ze srdce jich litujíce prosíme tě: Odpusť nám a sílu poskytni, abychom se k tobě vrátili, byli opět tvými dítkami a se svatou tvou vůlí sjednoceni směli podíl bráti na tvém království.

K: Hospodine, z hloubi srdce litujeme, že provinili jsme se před tebou.

L: Odpusť nám a v našem úsilí o nápravu nás posiluj.

K: Prosíme tě, rozjasni již tvář svou nad námi-

L: aby záře lásky tvé a pravdy tvé nám opět zradostnila život náš.

K: A my s tebou usmířeni s radostí se věnovali dílu svému.

L: V síle tvé a s tebou, Hospodine.

.

ZASLÍBENÍ BOŽÍHO ODPUŠTĚNÍ

.

I. ČTENÍ – INTROIT

.

TUŽBY

K: S myslí mírnou a pokornou modleme se k Hospodinu!

L: Kyrie eleison.

K: Za mír všech národů, za svornou práci všech církví i všech lidí dobré vůle, za  pokoj, spravedlnost a svornost v naší vlasti, za sbratření všeho lidstva, modleme se k Hospodinu.

L: Gospodi, pomiluj.

K: Abychom všichni povinnosti k rodinám, obcím, státu a společnosti v Duchu Kristově denně konali, modleme se k Hospodinu.

L: Smiluj se Hospodine.

.

SBOROVÉ MODLITBY A PŘÍMLUVY

Na jednotlivé modlitby a přímluvy obec odpovídá zpěvem, případně jen slovně:

L: Smiluj se, Hospodine.

K: Přispěj nám, sílu dej a v dobrém nás zachovej, svatý Bože, svou milostí. Pane Bože náš, tvoje moc je nevýslovná a milosti síla nevypravitelná, ty sám podle řádu lásky své shlédni na nás v tomto našem sboru, prokaž i nám štědrou milost svou a požehnej dědictví svému. Neboť tobě jen náleží veškerá čest i sláva, Otci, Synu, Duchu svatému po věky věků.

L: A mír a pokoj lidem dobré vůle na zemi.

.

II. ČTENÍ – EPIŠTOLA

.

BLAHOSLAVENSTVÍ

v době vánoční

K-L: Blahoslavení skromní duchem, neboť jejich je království Boží.

K-L: Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha vidět budou.

K-L: Blahoslavení lidé tišší, neboť oni světem vládnout budou.

K-L: Dnes radujte se a veselte, neboť v nebi máte odměnu svou.

v čase postu, utrpení a umučení Páně

K-L: Blahoslavení lkající, neboť oni potěšeni budou.

K-L: Blaze těm, jimž křivda se děje, neboť jejich je království Boží.

K-L: Blaze, jimž svět proto zlořečí, že rozhodli se jíti za Kristem.

K-L: Dnes radujte se a veselte, neboť v nebi máte odměnu svou.

v čase vzkříšení a zjevování Páně a v době svatodušní

K-L: Blahoslavení milosrdní, neboť oni také milosrdenství dojdou.

K-L: Blaze těm, kdo žízní po pravdě, neboť jejich touha přec bude ukojena.

K-L: Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni jistě dětmi Božími již jsou.

K-L: Proto radujte se a těšte, neboť nebe v duši vaší bude odměnou.

.

EVANGELIUM

K: Slovo Boží.

L: Zbožně je vyslechněme.

K: Pokoj vám!

L: I duchu tvému.

K: Čtení svatého evangelia podle sepsání Matoušova (Markova, Lukášova, Janova).

L: Sláva Bohu v Kristu!

Duchovní čte text evangelia

L: Za tvé slovo, Bože, dík.

.

PROMLUVA-KÁZÁNÍ

.

VYZNÁNÍ VÍRY

K-L: Věříme v Boha jednoho, Ducha věčného a Tvůrce všeho, Otce Ježíše Krista i Otce našeho, jenž od věčnosti vládne královstvím duší našich.

Věříme v Ježíše Krista, Syna Božího, Světlo ze Světla, Život ze Života, jenž od Otce přišel, životem svým zlo světa i smrti naší přemohl, aby nám získal království Boží věčné. Věříme v Ducha Božího, jenž od věčnosti do věčnosti vše oživuje, v Ježíši Kristu se zjevil, skrze proroky a otce naše mluvil a v nás chce přebývat.

Věříme v život věčný, Dobra, Pravdy a Krásy, tak, jako jsme přesvědčeni o smrti zla i zlých. Věříme, že Otec nebeský nás proto stvořil, abychom Ducha Božího v sobě majíce, šťastni byli, život Pravdy žili, Pravdy Boží hájiti se nebáli a života věčného tak jistě dosáhli. Tak staň se!

.

OBĚTOVÁNÍ – OFFERTORIUM

K: V míru a pokoji podejme srdce svá Bohu v oběť svatou-

L: na usmířenou a v oběť chvály.

Modlitba duchovního, aby Bůh svým Duchem posvětil chléb a kalich vína Kristovou přítomností.

L: Amen.

.

CHVALOZPĚV – SANCTUS

K: Vzhůru srdce!

L: Zvedněme k Hospodinu.

K: Píseň díků pějme Hospodinu, Bohu svému.

L: Důstojno a správno jest.

.

CHVALOZPĚVNÁ MODLITBA – PREFACE

K-L: Svatý, svatý, svatý, Hospodine zástupů. Plná jsou nebesa i všecka země tvé slávy. Sláva ti na výsostech! Ale požehnaný též, jenž přichází tu k nám tvým jménem. Sláva ti, sláva ti na výsostech.


ZPŘÍTOMNĚNÍ

.

EUCHARISTICKÁ MODLITBA

K: Pán Ježíš seděl s apoštoly svými naposled a své dílo lidstvu zpřítomnit chtěl pro věky budoucí. Vzal chléb, děkoval za něj, lámal a rozdával jim jej: Vezměte a jezte z něho všichni. Toto je tělo mé, které se dává za vás! Pak i kalich s vínem po večeři vzal, aby zůstavil nám smysl životního utrpení a v srdce vštípil přesvědčení, že se má člověk jeden druhému obětovat a pít z kalicha života sladké i trpké, příjemné i odporné. S požehnáním jim z něho dával pít: Tento kalich je ta nová smlouva v krvi mé, která vylévá se za vás. To čiňte na mou památku.

L: Amen. Kdekoliv shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tam já, tam já jsem vprostřed nich.

K: Kristus vprostřed nás!

L: S námi je a povždy bude!


MODLITBA ZA DUCHA SVATÉHO – EPIKLESE

.

MODLITBA OTČENÁŠ


K: Chléb živý, Bože-

L: dals nám v Ježíši Kristu, Pánu našem.

K: K slávě své a k naší spáse láme se nám zaslíbený ten chléb nebeský, svatý dar všem dětem Božím daný; povždy je přijímán a neubývá nikdy, a posvěcuje ty, kdo jej přijímají. Pokoj Páně povždy s vámi!

L: I s duchem tvým

K-L: (3x) Pane, nejsme hodni, abys vešel k nám, ale řekni jenom slovo a uzdraveny budou duše naše.

.

VÝZVA K PŘIJÍMÁNÍ

K-L: Požehnaný, jenž přichází k nám jménem Páně, Hospodin v něm sám tu zjevuje se nám.

.

PŘIJÍMÁNÍ – EUCHARISTIE

K: Jsme živi, avšak již ne my. Žije v nás Kristus.

L: Amen

.

MODLITBA PŘED POŽEHNÁNÍM

.

POŽEHNÁNÍ

K: Pán s vámi!

L: I s duchem tvým!

K: Požehnání všemohoucího Boha Otce a mír Ježíše Krista i milost Ducha svatého nechť sestoupí na nás a zůstane nám i budoucím.

L: Po věky věků.

Komentáře nejsou povoleny.