Svátostné služby

Křest

Křest je svátost první duchovní obrody, v níž Duch svatý přivtěluje křtěnce jednou provždy k Boží církvi a osvojuje mu milost Kristova křtu, kříže a vzkříšení. Zevním úkonem křtu je lití vody na temeno hlavy a výrok: „Křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.“ Při křtu nemluvňat a dětí jsou přítomni rodiče, kteří se stávají subjek­tem předcházející i následovné pastýřské péče. Křest zavazuje církev, rodiče a kmotry ke svědomité křesťanské péčí o víru a život pokřtěného. Křtu dospívajícího a dospělého předchází náležitá příprava a vyučování. Svátost křtu je vysluhována při bohoslužebném shromáždění v rámci liturgie nebo ve zvláštním křestním shromáždění. V domácnosti nebo v ústavních zařízeních má být konána jen mimořádně.

Křest je v Církvi československé husitské vysluhován po náležité přípravě. Katechumeni jsou na křest připravováni většinou formou individuálních schůzek s knězem. Délka katechumenátu může být v rozpětí jednoho až tří let. U křtu dětí se předpokládá křesťanská víra alespoň jednoho z rodičů a příslušnost k Církvi československé husitské.

Manželství

Manželství je svátost, v níž se muž a žena v lásce navždy spojují a jsou Duchem svatým posvěcováni, aby byli Božím obrazem v Kristu, nástrojem Stvořitele ke vzniku nových lidských bytostí a základem rodiny podle Boží vůle. Svátost manželství vyžaduje duchovní péči přípravnou i následnou. Koná se formou individuální duchovní péče i formou kursu pro snoubence a manžele. Tato svátost se koná v samostatném shromážděni mimo liturgii. Obřad spočívá v tom, že manželé si slibují uprostřed věřící obce před Bohem manželskou lásku, věrnost a oddanost a pijí společně z kalicha na znamení slibu obětavé lásky. V případě, že je svátost manželství současně právním aktem, musí být vysloveno prohlášení o právoplatnosti manželství.

Příprava k uzavření svátosti manželské je stejně jako v případě křtu formou osobních rozhovorů s knězem. Podmínkou uzavření církevního sňatku v CČSH je příslušnost alespoň jednoho ze snoubenců k této církvi. Z hlediska právního musí snoubenci předložit platné Osvědčení o způsobilosti k uzavření církevního sňatku (vydávají místně příslušné matriky obcí).

Pokání-zpověď

Svátost pokání spočívá ve zpytování svědomí pod Božím slovem, v lítosti nad hříchy a jejich doznání, ve smíření s Bohem i s bližními a v předsevzetí nového života v Kristu. Může být vysluhována v trojí podobě: v samostatném shromáždění, formou osobní zpovědi  nebo v rámci liturgie.

Komentáře nejsou povoleny.