Nejnovější články

Kristus a rodina

Gn 2,18-24
Žd 2,5-12
ev. Mk 10,2-9

B+S,

Ježíšovo slovo, ve kterém kriticky hodnotí soudobou židovskou rozvodovou praxi, se neposlouchá v podmínkách současné společnosti zrovna nejpříjemněji. (Celý příspěvek…)

Zápis ze schůze Rady starších 24. října 2003

Přítomni: Krausová Dana, Svoboda Miroslav, Kopčilová Kamila, Marková Bohuslava, Křemen Milan, Frýdl David, Šafaříková Simona – host (Celý příspěvek…)

O údech a pokušeních

Nu 11,26-29
Jk 5,13-20
ev. Mk 9,38-50

B+S,

mít sůl v sobě a žít mezi sebou v pokoji, nabádá v závěru své řeči Ježíš učedníky. Jakou slanost měl na mysli a jak pochopit jeho předchozí slova o zbavení se jednotlivých tělesných částí, pokud by nás sváděly ke hříchu? (Celý příspěvek…)

Psí život

Iz 35,3-6
Jk 2,12-23
ev. Mk 7,24-37

B+S,

na první pohled by se mohlo zdát, že příběh o Ježíšově uzdravení dcery syrofenické ženy je jen dalším z dlouhé řady podobných textů o zázračných uzdraveních, tak, jak nám jej interpretují bibličtí autoři. (Celý příspěvek…)

Zápis ze schůze Rady starších 23. září 2003

Přítomni: D. Krausová, D. Frýdl, M. Svoboda, K. Kopčilová, B. Marková, M. Křemen, J. Pokorná, j.h. (Celý příspěvek…)

Rada na rozcestí života

J 21,14-18
Ef 6,10-20
ev. J 6,60-71

B+S,

lidský život bývá často přirovnáván k cestě. Nastupujeme na ní v okamžiku svého narození, scházíme z ní ve chvíli své smrti. Cesty však mohou být nejrůznější: od krátkých přes středně dlouhé, až k těm nejdelším. (Celý příspěvek…)

Mít jazyk, který podpírá

Iz 50,4-5
Jk 3,1-12
ev. Mk 8,27-33

B+S,

průměrná slovní zásoba dospělého Čecha se pohybuje okolo hodnoty dvě stě padesáti tisíc slov. Mezní hranice součtu všech slov, které v češtině existují je potom ještě mnohem větší. (Celý příspěvek…)

Chléb živý

1Kr 19,3-9a
Ef 4,22-5,2
ev. Jn 6,37-51

B+S,

v sebezjevitelských Ježíšových slovech o chlebu života, či chlebu živém, nacházíme další spojitost s příběhem, který je zaznamenán v synoptických evangeliích. (Celý příspěvek…)

Nasycení hladovějících

2Kr 4,42-44
Ef 3,10-21
ev. Jn 6,1-15

B+S,

všechna čtyři biblická evangelia svorně, bez přílišných rozdílností, tradují svérázný příběh z doby Ježíšova působení: je jím zázračné nasycení hladovějících zástupů, které se okolo Ježíše shromáždily. Co to bylo za zvláštní událost, která vykazuje všechny znaky „přírodního zázraku“? (Celý příspěvek…)

Charisma a řád, aneb Jsme proroky ve své vlasti?

Ex 2,1-5
2K 12,1-13
ev. Mk 6,1-13

B+S,

v dějinách křesťanské církve od jejích samotných prvopočátků až do nejžhavější současnosti můžeme vysledovat stále přítomné napětí mezi úsilím a snahou o řád, který vede k institucionalizaci jejích projevů na straně jedné, a na straně druhé zůstává živelné a charismatické jednání některých, či dokonce celé části, jejích představitelů. (Celý příspěvek…)