Nejnovější články

Chléb živý

1Kr 19,3-9a
Ef 4,22-5,2
ev. Jn 6,37-51

B+S,

v sebezjevitelských Ježíšových slovech o chlebu života, či chlebu živém, nacházíme další spojitost s příběhem, který je zaznamenán v synoptických evangeliích. (Celý příspěvek…)

Nasycení hladovějících

2Kr 4,42-44
Ef 3,10-21
ev. Jn 6,1-15

B+S,

všechna čtyři biblická evangelia svorně, bez přílišných rozdílností, tradují svérázný příběh z doby Ježíšova působení: je jím zázračné nasycení hladovějících zástupů, které se okolo Ježíše shromáždily. Co to bylo za zvláštní událost, která vykazuje všechny znaky „přírodního zázraku“? (Celý příspěvek…)

Charisma a řád, aneb Jsme proroky ve své vlasti?

Ex 2,1-5
2K 12,1-13
ev. Mk 6,1-13

B+S,

v dějinách křesťanské církve od jejích samotných prvopočátků až do nejžhavější současnosti můžeme vysledovat stále přítomné napětí mezi úsilím a snahou o řád, který vede k institucionalizaci jejích projevů na straně jedné, a na straně druhé zůstává živelné a charismatické jednání některých, či dokonce celé části, jejích představitelů. (Celý příspěvek…)

Dcera Jairova

Pl 3,22-26
2K 7,8-13
ev. Mk 5,21-43

B+S,

v souvislosti s biblickým textem o zázračném uzdravení dcery Jairovy, který je proložen dalším příběhem o uzdravení ženy trpící krvotokem, mi na mysl přišel nápis, který velký český umělec František Bílek vepsal na bohoslužebný kalich Karla Farského: „Život lidský – trpký kalich času.“ (Celý příspěvek…)

Neuralgický bod českého ekumenismu

Spor o apoštolskou sukcesi v zrcadle Českého zápasu
Jaroslav Vokoun
Srovnávací studie, zveřejněná v křesťanském časopise Getsemany 6/2003. Publikováno se svolením redakce. (Celý příspěvek…)

Pozdravení pokoje – odpověď Liturgického sněmovního výboru

Rada starších Náboženské obce
Církve československé husitské Moskevská 34
Praha 10 – Vršovice
Na vědomí: Diecézní rada CČSH Praha

Věc: Odpověď Liturgického sněmovního výboru na návrh přijmout „pozdravení pokoje“ jako alternativní prvek do Liturgie Karla Farského.
(Celý příspěvek…)

Zápis ze schůze Rady starších 1. července 2003

Přítomni: D. Frýdl, M. Svoboda, R. Mimra, D. Krausová, H. Rodová, K. Kopčilová, B. Marková (Celý příspěvek…)

Pravý odpočinek

Dt 5,12-15
2K 4,5-12
ev. Mk 2,23-3,6
B+S,
význam odpočinku pro zdraví člověka je dnes již přesvědčivě dokázán. Aby byl člověk psychicky i fyzicky v pořádku, aby se pro něho život nestal jedním velkým, těžkým břemenem, jehož tíži ani nemůže unést, musí se naučit správně odpočívat. Pokud je člověk dlouhodobě, budˇ z vůle vlastní, anebo donucen vnějšími okolnostmi, vystaven enormnímu pracovnímu, anebo i psychickému, vytížení, bez chvíle odpočinutí, ocitá se v akutním nebezpečí vyhoření, náhlého kolapsu, anebo při mírnějším průběhu alespoň ztráty motivace, radosti ze života nebo vleklého únavového syndromu. (Celý příspěvek…)

Misie v Církvi československé husitské

Vršovická náboženská obec, stejně jako několik dalších farností v pražské diecézi, navázaly úzkou spolupráci s mezinárodní misijní organizací Atlantic Bridge. Aktivity, spojené s touto původně v Holandsku založenou organizací, můžeme zahrnout do oblasti aktivní misie, tedy do té části církevního díla, kterému naše společenství víry, zůstává mnoho dlužné. (Celý příspěvek…)

Kázání o Nikodémovi

Iz 6,5-9
Ř 8,12-17
ev. Jn 3,1-17

B+S,

symbolika, kterou tak často používá evangelista Jan, prostupuje i jeho líčením setkání Nikodéma – člena židovské rady s Ježíšem. Místo setkání zůstává neznámé, co však evangelista považuje za důležité a sděluje nám, je skutečnost, že toto konspirativní setkání proběhlo pod rouškou tmy – v noci. Nejedná se však o pouhý časově upřesňující údaj – ta temnota okolo Nikodéma je daleko hlubší. Při veškeré své vážnosti i farizejské horlivosti zůstává Nikodém tím, který bloudí ve tmě. (Celý příspěvek…)