Nejnovější články

Zápis ze schůze Rady starších 10. června 2003

Přítomni: David Frýdl, Miroslav Svoboda, Dana Krausová, Bohuslava Marková, Robert Mimra (Celý příspěvek…)

Duch svatý

Da 10,15-19
Sk 2,1-21
ev. J 15,26-16,15

B+S,

rok co rok v den svatodušních svátků musím přemýšlet o tom, proč právě toto – třetí nejvýznamnější zastavení v běhu církevního roku, musí – alespoň v řadách husitské církve, čelit tak zoufalému nezájmu věřícího lidu. Vzpomínám na jednu ze svých svatodušních bohoslužeb, kterou jsem sloužil pro dva lidi. Víc jich tenkrát do kostela nedorazilo. Ačkoliv dnes je náš počet nepatrně vyšší, přesto, ve srovnání s účastí lidu na bohoslužbách vánočních, ale i velikonočních, svatodušní svátky vycházejí každoročně, co do počtu zúčastněných věřících, jako zjevně nejslabší. (Celý příspěvek…)

Mistr Jan ve světě Matrixu

Ž 31, 14-21
2Te 2,1-17
ev. J 18, 37-38

B+S,

červenec je nerozlučně spjat s památkou velikého mučedníka Pravdy, Mistra Jana Husa. Jaká to vlastně pravda hořela tam na kostnické hranici? Ve jménu jaké pravdy vedl Mistr Jan svůj duchovní zápas? (Celý příspěvek…)

O přátelství

Iz 44,1-5
1J5,1-6
ev. J 15,12-17

B+S,

kvalitu člověka můžeme mimo jiné poznávat také podle toho, jaké lidi si vybírá za své přátele. Těch skutečných přátel máme poskrovnu. O to více nás samotné potom vztahy přátelské ovlivňují a utvářejí. Častou starostí rodičů dospívajících dětí je, aby si nenašli jejich potomci špatné kamarády, jejichž působením by ztratili všechno dobré, čemu se jim ve výchově až doposud od rodičů dostávalo. Přátelství se špatným člověkem strhává, s dobrým naopak pozvedá. (Celý příspěvek…)

Pozdravení pokoje – sněmovní návrh

My, věřící Náboženské obce Církve československé husitské v Praze Vršovicích, kteří jsme se sešli na Výročním shromáždění, konaném v našem sboru v neděli 6. dubna 2003 za přítomnosti pražského biskupa Karla Bicana, zastoupení Radou starších této Náboženské obce, předkládáme své církvi a příslušným sněmovním orgánům toto

usnesení (Celý příspěvek…)

Rozhovor s Mgr. Danou Krausovou, dipl. um.

margin-right: 5px; margin-bottom: 5px;Rozhovor s pastorační asistentkou při Náboženské obci CČSH v Praze Vršovicích Mgr. Danou Krausovou, dipl. um. (Celý příspěvek…)

O kmeni a ratolestech

Ž 44,2-5
1J 4,7-21
ev. J 15,1-8

B+S,

biblický obraz vinné révy je vždy dáván do souvislosti s požehnáním. Úrodná vinice je místem, na kterém člověk může okoušet z bohatství Hospodinových darů a jeho přízně. Plody vinné révy jsou znameními Boží přízně i starostlivé péče, kterou má Bůh o svůj lid. Není to jenom příslovečná láska k vínu, která je příznačná od dob starověku až do dnešních dnů snad pro všechny blízkovýchodní národy, ale i přesvědčení, že vinice se svými plody pomáhá člověku přežít, tiší jeho žízeň a je i hrází před postupující pouští. Proto je tolikrát tento obraz v bibli používán. (Celý příspěvek…)

Zápis ze schůze Rady starších 13. května 2003

Přítomni: Zd. Blahna, K. Kopčilová, R. Mimra, B. Marková, M. Svoboda, D. Frýdl, D. Krausová, Vl. John; hosté: Ing. Zd. Rodová, Kr. Spirit (Celý příspěvek…)

Dobrý pastýř

Ez 34,11-12
1J 3,16-24
ev. J 10,11-18

B+S,

Ježíšovo slovo o dobrém pastýři je pro církev mimořádně důležitým textem. Právě na základě něho církev odvozuje poslání tzv. pastýřského úřadu. V dnešních časech už nejsou biblické atributy pastýřů, ovcí, pastvin, ovčince, ad. natolik sdělné, aby byly pro každého srozumitelné, jak tomu bylo v dobách minulých. Kolikrát za svůj život potkáme skutečného pastýře? I ta stáda ovcí jsou pro nás čím dál větší vzácností. Přitom to bylo právě pastevectví, které dokázalo rozhýbat dějiny tohoto světa způsobem do té doby nevídaným. (Celý příspěvek…)

O odpuštění

Gn 50, 15-21
Ř 14, 1-12
ev. Mt 18, 21-35

B+S,

umění odpustit druhému patří mezi zatěžkávací zkoušky křesťanské víry. Tyto zkoušky podstupujeme takřka denně a každý z nás jimi prochází s odlišnými výsledky. Někdo jen mávne rukou nad příkořím, kterého se mu dostalo, odpustí a rychle zapomene. Jiný v sobě dlouho potlačuje zlobu, nenávist a zášť. Odpuštění a smíření je potom tím posledním, co bychom od něho mohli čekat. Jiní na to jdou ještě jinak – a je jich drtivá většina : řeknou, že odpustili, ale vzápětí dodají, že zapomenout nemohou. A přitom Ježíšovo stanovisko v této otázce je naprosto jasné a striktní : odpouštějte, stejně jako Bůh odpustil vám. V podobenství Ježíš rozvádí to, co je řečeno na jiném místě evangelia : Druhým se snažte měřit takovou měrou, jakou chcete, aby bylo naměřeno vám. (Celý příspěvek…)