Nejnovější články

O přátelství

Iz 44,1-5
1J5,1-6
ev. J 15,12-17

B+S,

kvalitu člověka můžeme mimo jiné poznávat také podle toho, jaké lidi si vybírá za své přátele. Těch skutečných přátel máme poskrovnu. O to více nás samotné potom vztahy přátelské ovlivňují a utvářejí. Častou starostí rodičů dospívajících dětí je, aby si nenašli jejich potomci špatné kamarády, jejichž působením by ztratili všechno dobré, čemu se jim ve výchově až doposud od rodičů dostávalo. Přátelství se špatným člověkem strhává, s dobrým naopak pozvedá. (Celý příspěvek…)

Pozdravení pokoje – sněmovní návrh

My, věřící Náboženské obce Církve československé husitské v Praze Vršovicích, kteří jsme se sešli na Výročním shromáždění, konaném v našem sboru v neděli 6. dubna 2003 za přítomnosti pražského biskupa Karla Bicana, zastoupení Radou starších této Náboženské obce, předkládáme své církvi a příslušným sněmovním orgánům toto

usnesení (Celý příspěvek…)

Rozhovor s Mgr. Danou Krausovou, dipl. um.

margin-right: 5px; margin-bottom: 5px;Rozhovor s pastorační asistentkou při Náboženské obci CČSH v Praze Vršovicích Mgr. Danou Krausovou, dipl. um. (Celý příspěvek…)

O kmeni a ratolestech

Ž 44,2-5
1J 4,7-21
ev. J 15,1-8

B+S,

biblický obraz vinné révy je vždy dáván do souvislosti s požehnáním. Úrodná vinice je místem, na kterém člověk může okoušet z bohatství Hospodinových darů a jeho přízně. Plody vinné révy jsou znameními Boží přízně i starostlivé péče, kterou má Bůh o svůj lid. Není to jenom příslovečná láska k vínu, která je příznačná od dob starověku až do dnešních dnů snad pro všechny blízkovýchodní národy, ale i přesvědčení, že vinice se svými plody pomáhá člověku přežít, tiší jeho žízeň a je i hrází před postupující pouští. Proto je tolikrát tento obraz v bibli používán. (Celý příspěvek…)

Zápis ze schůze Rady starších 13. května 2003

Přítomni: Zd. Blahna, K. Kopčilová, R. Mimra, B. Marková, M. Svoboda, D. Frýdl, D. Krausová, Vl. John; hosté: Ing. Zd. Rodová, Kr. Spirit (Celý příspěvek…)

Dobrý pastýř

Ez 34,11-12
1J 3,16-24
ev. J 10,11-18

B+S,

Ježíšovo slovo o dobrém pastýři je pro církev mimořádně důležitým textem. Právě na základě něho církev odvozuje poslání tzv. pastýřského úřadu. V dnešních časech už nejsou biblické atributy pastýřů, ovcí, pastvin, ovčince, ad. natolik sdělné, aby byly pro každého srozumitelné, jak tomu bylo v dobách minulých. Kolikrát za svůj život potkáme skutečného pastýře? I ta stáda ovcí jsou pro nás čím dál větší vzácností. Přitom to bylo právě pastevectví, které dokázalo rozhýbat dějiny tohoto světa způsobem do té doby nevídaným. (Celý příspěvek…)

O odpuštění

Gn 50, 15-21
Ř 14, 1-12
ev. Mt 18, 21-35

B+S,

umění odpustit druhému patří mezi zatěžkávací zkoušky křesťanské víry. Tyto zkoušky podstupujeme takřka denně a každý z nás jimi prochází s odlišnými výsledky. Někdo jen mávne rukou nad příkořím, kterého se mu dostalo, odpustí a rychle zapomene. Jiný v sobě dlouho potlačuje zlobu, nenávist a zášť. Odpuštění a smíření je potom tím posledním, co bychom od něho mohli čekat. Jiní na to jdou ještě jinak – a je jich drtivá většina : řeknou, že odpustili, ale vzápětí dodají, že zapomenout nemohou. A přitom Ježíšovo stanovisko v této otázce je naprosto jasné a striktní : odpouštějte, stejně jako Bůh odpustil vám. V podobenství Ježíš rozvádí to, co je řečeno na jiném místě evangelia : Druhým se snažte měřit takovou měrou, jakou chcete, aby bylo naměřeno vám. (Celý příspěvek…)

Můj Pán a můj Bůh

Iz 48,16-18
1J 1,1-2,2
ev. J 20,19-31

B+S,

zjevování vzkříšeného Krista učedníkům patří k samotnému vrcholu evangelní zvěsti. Víc už nemůže být řečeno, větší událost nemůže být popsána. Učedníci v opětovném setkání s Ježíšem nalézají svojí ztracenou víru v něho, církev, která z jejich společenství povstala, žije od té doby v neustálém radostném vědomí, že její vzkříšený Pán zůstává uprostřed svého věřícího lidu. (Celý příspěvek…)

Anketa

Součástí Vršovického Hlasatele 1/03 byla i anketa, pomocí které jsme se snažili zjistit reakce věřících na některé změny v liturgické, ale i organizační praxi sboru. Zde předkládáme výsledky ankety, se kterými byli seznámeni účastníci Výročního shromáždění. (Celý příspěvek…)

Vzkříšení

Ž 118,16-24
1K 15,1-11
ev. J 20,1-18

B+S,

v tradiční detektivní literatuře dřívější doby platívalo jedno klišé, které dokázalo přežívat s nebývalou vytrvalostí: vrahem byl zahradník! Nechci Janovu evangeliu podsouvat žádný z aspektů detektivní literatury – žánrově je někde úplně jinde, přesto mě nepřestává fascinovat ta kratičká zmínka o setkání Marie Magdalské se Vzkříšeným Kristem, o kterém si myslí, že je to zahradník. V kontextu evangelia se jedná o zcela okrajovou záležitost, přesto do události Vzkříšení vnáší zcela nový a nečekaný rozměr! Co je to za zvláštní moc, která ze zahradníků, ale také z poutníků do Emauz a mnoha jiných podobně tajuplných biblických postav, činí Vzkříšeného Krista? (Celý příspěvek…)