Nejnovější články

Dobrý pastýř

Ez 34,11-12
1J 3,16-24
ev. J 10,11-18

B+S,

Ježíšovo slovo o dobrém pastýři je pro církev mimořádně důležitým textem. Právě na základě něho církev odvozuje poslání tzv. pastýřského úřadu. V dnešních časech už nejsou biblické atributy pastýřů, ovcí, pastvin, ovčince, ad. natolik sdělné, aby byly pro každého srozumitelné, jak tomu bylo v dobách minulých. Kolikrát za svůj život potkáme skutečného pastýře? I ta stáda ovcí jsou pro nás čím dál větší vzácností. Přitom to bylo právě pastevectví, které dokázalo rozhýbat dějiny tohoto světa způsobem do té doby nevídaným. (Celý příspěvek…)

O odpuštění

Gn 50, 15-21
Ř 14, 1-12
ev. Mt 18, 21-35

B+S,

umění odpustit druhému patří mezi zatěžkávací zkoušky křesťanské víry. Tyto zkoušky podstupujeme takřka denně a každý z nás jimi prochází s odlišnými výsledky. Někdo jen mávne rukou nad příkořím, kterého se mu dostalo, odpustí a rychle zapomene. Jiný v sobě dlouho potlačuje zlobu, nenávist a zášť. Odpuštění a smíření je potom tím posledním, co bychom od něho mohli čekat. Jiní na to jdou ještě jinak – a je jich drtivá většina : řeknou, že odpustili, ale vzápětí dodají, že zapomenout nemohou. A přitom Ježíšovo stanovisko v této otázce je naprosto jasné a striktní : odpouštějte, stejně jako Bůh odpustil vám. V podobenství Ježíš rozvádí to, co je řečeno na jiném místě evangelia : Druhým se snažte měřit takovou měrou, jakou chcete, aby bylo naměřeno vám. (Celý příspěvek…)

Můj Pán a můj Bůh

Iz 48,16-18
1J 1,1-2,2
ev. J 20,19-31

B+S,

zjevování vzkříšeného Krista učedníkům patří k samotnému vrcholu evangelní zvěsti. Víc už nemůže být řečeno, větší událost nemůže být popsána. Učedníci v opětovném setkání s Ježíšem nalézají svojí ztracenou víru v něho, církev, která z jejich společenství povstala, žije od té doby v neustálém radostném vědomí, že její vzkříšený Pán zůstává uprostřed svého věřícího lidu. (Celý příspěvek…)

Anketa

Součástí Vršovického Hlasatele 1/03 byla i anketa, pomocí které jsme se snažili zjistit reakce věřících na některé změny v liturgické, ale i organizační praxi sboru. Zde předkládáme výsledky ankety, se kterými byli seznámeni účastníci Výročního shromáždění. (Celý příspěvek…)

Vzkříšení

Ž 118,16-24
1K 15,1-11
ev. J 20,1-18

B+S,

v tradiční detektivní literatuře dřívější doby platívalo jedno klišé, které dokázalo přežívat s nebývalou vytrvalostí: vrahem byl zahradník! Nechci Janovu evangeliu podsouvat žádný z aspektů detektivní literatury – žánrově je někde úplně jinde, přesto mě nepřestává fascinovat ta kratičká zmínka o setkání Marie Magdalské se Vzkříšeným Kristem, o kterém si myslí, že je to zahradník. V kontextu evangelia se jedná o zcela okrajovou záležitost, přesto do události Vzkříšení vnáší zcela nový a nečekaný rozměr! Co je to za zvláštní moc, která ze zahradníků, ale také z poutníků do Emauz a mnoha jiných podobně tajuplných biblických postav, činí Vzkříšeného Krista? (Celý příspěvek…)

Zápis ze schůze Rady starších 16. dubna 2003

Přítomni: br. Frýdl, ses. Kopčilová, br. Svoboda, br. Blahna, br. Čáp, ses. Marková; hosté: br. Balek, ses. Peichlová (Celý příspěvek…)

Apoštolát CČSH

Téma apoštolského poslání Církve československé husitské se stalo znovu aktuálním v počátcích roku 2002, kdy vyšlo najevo, že několik kněží CČSH, včetně vršovického faráře Zdeňka Bohuslava, přijalo svěcení z rukou biskupa Portugalské episkopální církve. K tomuto tématu, které svou šíří i teologickou odborností přesahuje možnosti laické diskuze v populárních církevních časopisech, se chceme seriózně věnovat na stránkách naší internetové prezentace. Budeme postupně zveřejňovat články, statě i studie, mapující tuto záležitost. (Celý příspěvek…)

Dokonalá církev pro nedokonalé lidi?

V Americe, ve městě Taunton ve státě Massachusetts, mají před kostelem velikou cedu­li s nápisem „The Perfect Church for Imper­fect People“, doslova v českém překladu „Dokonalá církev pro nedokonalé lidi“. Když jsem ten nápis uviděl, ihned mi na mysl přišla veliká míra amerického sebevědomí, se kte­rým se v USA setkáte doslova na kaž­dém kroku. Kolik stohu papíru bylo už po­psáno o americkém patriotismu, úctě k národní vlajce i respektu k náboženským tradicím? Na jedné straně zůstávají názory až nekritic­ky obdivné, na straně druhé tvrdé odmítnutí. Napadlo mě, jaké reakce by asi podobný nápis vzbudil u nás v Čechách, kdyby se objevil před některým z našich sborů? A kolik je takových, kteří by měli odvahu jej vyvěsit? O dokonalé církvi totiž víme své i my, českoslovenští husité, odchovaní tradice­mi české i světové reformace, katolického modernismu a v neposlední řadě i důkladným studiem novozákonních biblických textů. (Celý příspěvek…)

O spravedlivém soudu

Jn 18, 36
ev. Jn 7,14-24
Jr 10,1-10
B+S,
jestliže Ježíš vyzývá, abychom nesoudili podle zdání, ale spravedlivým soudem, jakoby se dotýkal samotné, velice vratké podstaty lidského soudnictví, ale i usuzování o druhém člověku, které velice často stavíme na povrchním a vnějším úsudku. Ten rozpor je však daleko hlubší. Ježíšovi jde o spravedlnost v Božím úhlu pohledu. V lidském světě mnohdy stačí jediný pohled, jediné slovo, na základě kterého si vytváříme své představy o druhém člověku. Nahrazujeme úsilí po spravedlivém soudu pouhým zdáním. (Celý příspěvek…)

THDr. Karel Farský (1880-1927)

…O myšlenkových kvalitách Dr. Farského nemůže být pochyb. Již skutečnost, že si ho profesor novozákonní vědy Ladislav Sýkora v dubnu roku 1910 vybral jako svého suplenta po dobu své nemoci, aby ho zastupoval v jeho přednáškách na teologické fakultě, je toho dostatečným důkazem, stejně jako to, že arcibiskup Skrbenský s ním počítal na jedno z předních míst na nově zřizovaném arcibiskupském gymnáziu v Bubenči. (Celý příspěvek…)